Σύνθεση τεχνητού ήχου ηλεκτρικού μπουζουκιού στην πλήρη έκτασή του και χρήση του στην παραγωγή μουσικής

Synthesis of Electric Bouzouki instrument sound at full frequency range and use in the production of music (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Χαδέλλης, Λουκάς
 8. Χαδέλλης, Λουκάς | Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης
 9. τεχνικές σύνθεσης | synthesis technique | ηλεκτρικό μπουζούκι | electric buzuki | προσθετική σύνθεση | additive synthesis | ανάλυση δειγμάτων | sample analysis | αρμονικές | overtones
 10. 1
 11. 12
 12. 15
 13. Περιέχει: εικόνες
 14. Ζαρούχας, Θ., Χατζηαντωνίου, Π., & Τσιλφίδης, Α. (2013). Πολυμεσικές Εφαρμογές Ήχου. ΕΑΠ
  • Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να παραχθεί τεχνητά ο ήχος του ηλεκτρικού μπουζουκιού και συμπληρωματικά το πώς μπορεί αυτός να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή μουσικής,. Στον τίτλο της εργασίας φαίνεται ο όρος «στην πλήρη έκτασή του». Αυτό υποδηλώνει την μεταφορά του τρόπου που θα δειχτεί για τη σύνθεση μίας νότας, σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση νότας που μπορεί να παίξει το αυθεντικό ηλεκτρικό μπουζούκι. Για την σύνθεση του ήχου χρησιμοποιήθηκε μια μορφή σύνθεσης που ονομάζεται additive (προσθετική), ενώ ο παραχθείς ήχος ήταν αυτός που αποτέλεσε τη βάση για να εκτελεστεί ένα μικρό απόσπασμα μιας μελωδίας που είχε προηχογραφηθεί με φυσικό ηλεκτρικό μπουζούκι, ώστε να μπορέσει να γίνει η σύγκρισή τους. Τα αποτελέσματα της εργασίας περιέχουν δυο διαδικασίες αξιολόγησης. Στην αξιολόγηση της σύνθεσης της μεμονωμένης νότας, είχαμε το ανώτερο ποιοτικά αποτέλεσμα, με τους ακροατές να το κρίνουν ίδιο με τον πρωτότυπο ήχο. Η σύνθεση ήταν συνεπώς επιτυχημένη αφού καταφέραμε να συνθέσουμε τον ήχο του ηλεκτρικού μπουζουκιού, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, που εμφανίζουν όλα τα νυκτά έγχορδα στην μίμηση του ήχου τους μέσω σύνθεσης. Στην αξιολόγηση της χρήσης αυτής της νότας που παρήχθη με προσθετική σύνθεση για την παραγωγή της μουσικής, τα αποτελέσματά μας έδειξαν ναι μεν ένα ικανοποιητικό για τεχνητό όργανο αποτέλεσμα, πλην όμως όχι πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μεγάλες διαφορές στην τεχνική εκτέλεσης του συγκεκριμένου οργάνου από νότα σε νότα, αναλόγως με την θέση που βρίσκεται η νότα στην πορεία της κάθε μελωδίας.
  • This master's thesis, presents a method of synthesis of the electric bouzouki instrument sound and its use in the production of music. The title of the master’s thesis shows the term "at full frequency range". This implies that the use of the method that will be presented for the synthesis of a single note, can be applied to any other note synthesis that may be played by the original electric bouzouki. For the sound synthesis, a type of synthesis called additive was employed, and the synthesized sound was used to play a small excerpt of a melody which had been pre-recorded with an original electric bouzouki, so that the original and synthesized sounds could be compared. The results of the work consist of two evaluation procedures. Concerning the single note evaluation procedure we had the highest quality result, and the listeners considered the synthesized sound very similar to the original sound.Therefore the synthesis was successful since we managed to recreate the sound of the electric bouzouki, overcoming certain difficulties that appear when plucked instrument sounds are being synthesized. Concerning the evaluation of the use of the synthesized note in music production, our results showed a satisfactory result for the synthesized instrument, but not an exact copy of the original. This is mainly due to the large differences in the technique of execution of the specific instrument from note to note, depending on the position of the note in the course of each melody.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές