Ψηφιακή Επεξεργασία ‘Ηχου με χρήση εφέ στην πλατφόρμα του Raspberry Pi

 1. MSc thesis
 2. Σιούτας, Ιωάννης
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 40
 7. Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης
 8. Ψηφιακά Εφέ | Digital Effects | Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου | Digital Sound Processing | Raspberry Pi
 9. 3
 10. 18
 11. 34 εικόνες, 3 πίνακες
  • Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο αναπτυσσόμενο πεδίο των ενσωματωμένων συστημάτων, μικροεπεξεργαστών και Single Board Computers έχει αποτελέσει εύφορο έδαφος για έρευνες και υλοποιήσεις εφαρμογών επεξεργασίας σήματος σε τέτοιες πλατφόρμες. Η υπολογιστική ισχύς αυτών των συστημάτων πλέον είναι σε επίπεδα που μπορεί να προσφέρει λύσεις χαμηλού κόστους σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της απόδοσης του Raspberry Pi σε εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου, και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή εφέ σε αρχεία ήχου. Αφού υλοποιηθεί η επεξεργασία στο Raspberry Pi χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού Python, στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα σε PC, όπου θα γίνει ανάλυση σε κατάλληλο software. Για εκτίμηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων θα γίνει αντιπαραβολή με αρχεία που θα προκύψουν μετά από αντίστοιχη επεξεργασία που θα πραγματοποιηθεί στο PC στο Matlab, χρησιμοποιώντας τους ίδιους αλγόριθμους των εφέ. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εργασίας θα είναι τα συμπεράσματα για τις δυνατότητες της πλατφόρμας του Raspberry Pi να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο σε εφαρμογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου.
  • The progress that has been accomplished in the last years in the growing field of embedded systems, microprocessors and Single Board Computers has been a fertile ground for research and implementations of signal processing applications in such platforms. The computational power of these systems are now at a level that can offer low cost solutions in a large range of applications. The subject of this dissertation is the investigation of the performance of Raspberry Pi in applications of Digital Sound Processing, and more specifically in the application of Digital Effects (DAFX) in audio files. After the implementation of the processing at the Raspberry Pi using the Python coding language, the results will be evaluated at a PC, where analysis will be performed on appropriate software. For the evaluation of the results’ quality, there will be a comparison with files which will be extracted after processing that will take place at the PC using Matlab, and using the same DAFX algorithms. The expected results of the dissertation will be the conclusions about the potentials of the Raspberry Pi platform consisting of a suitable tool in applications of Digital Sound Processing.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.