Έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή Ηλεκτρονικού Κουρδιστηριού για Μουσικά Όργανα.

Research, development and implementation of an Electronic Tuner for Musical Instruments (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 151
 7. Χαδέλλης , Λουκάς
 8. Κουρδιστήρι Μουσικών Οργάνων | Embedded system | Συχνότητες μουσικών τόνων | Tuner for Musical Instruments
 9. 1
 10. 2
 11. 13
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού χρωματικού κουρδιστηριού που θα απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο την συχνότητα με την αντίστοιχη νότα του μουσικού οργάνου που έχει επιλεχθεί. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κατασκευής είναι ο ακριβής προσδιορισμός του τονικού ύψος (pitch) του μουσικού οργάνου και η σύγκριση της συσκευής με αντίστοιχα ηλεκτρονικά κουρδιστήρια της αγοράς. Οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων θα βασίζονται σε επίπεδο hardware και software ενός ολοκληρωμένου συστήματος που περιλαμβάνει τη διασύνδεση της μονάδας Analog to Digital Converter (ADC) με ένα αναλογικό μικρόφωνο, την μεταφορά της πληροφορίας στην μνήμη του μικροελεγκτή και τον αλγόριθμο ανίχνευσης του τονικού ύψους (pitch). Η διεπαφή χρήστη (user interface) θα περιλαμβάνει την ένδειξη σε led, την απεικόνιση της νότας σε οθόνη LCD αλλά και τη σύνδεση της συσκευής σε σειριακή θύρα του H/Y μεσω USB.
  • The purpose of this dissertation is the implementation of an electronic chromatic tuner that will display in real time the frequency with the corresponding note of the selected musical instrument. The expected results of the construction are the accurate determination of the pitch of the musical instrument and the comparison of the device with corresponding electronic tuners on the market. The data collection methods will be based on the hardware and software (embedded C) level of an integrated system that includes the interface of the Analog to Digital Converter (ADC) module with an analog microphone, the transfer of the data to the microcontroller memory and the pitch detection algorithm. The user interface will include the led indication, the display of the note on an LCD screen and the connection of the device to the Serial port of the PC (USB).
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.