Ακουστική μελέτη και βελτίωση υπάρχοντος χώρου (studio) μουσικής εξάσκησης και ηχογραφήσεων

Acoustic study and improvement of an extant music practicing and recording studio (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αράπκουλες, Ιωάννης
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Χαδέλλης, Λουκάς
 9. studio ηχογράφησης | recording studio | ακουστικές μετρήσεις | acoustic measures | ηχομόνωση | sound proof | εσωτερική ακουστική | internal acoustics
 10. 3
 11. 5
 12. 32
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Ζαρούχας, Θ., Κοντομίχος, Φ., & Χατζηαντωνίου, Π. (2013). Βασικές Αρχές και Σύγχρονες εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική. Πάτρα: ΕΑΠ
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί την ακουστική μελέτη ενός υπάρχοντος χώρου μουσικής εξάσκησης και ηχογραφήσεων (studio). Eπιχειρήθηκε η αξιολόγηση της υφιστάμενης ηχομόνωσης του χώρου και της εσωτερικής ακουστικής του. Προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, με βάση τα οποία προτείνονται χρήσιμες παρεμβάσεις ως προς την βελτίωση της ακουστικής του συμπεριφοράς. Αρχικά, σε βιβλιογραφικό πλαίσιο, παρατίθεται η εξέλιξη των studio, μέσα από την ιστορία των διασημοτέρων από αυτά και εξάγονται κάποια πρότυπα από τη σύγκλιση διάφορων διεθνών προτύπων και προτάσεων. Έπειτα, περιγράφεται λεπτομερώς η κατασκευή του χώρου, ως προς τις εργασίες και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μετρήσεις ηχομόνωσης και εσωτερικής ακουστικής μέσω των κατάλληλων κρουστικών αποκρίσεων και με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού και υπολογίζονται οι χρόνοι αντήχησης του κυρίως δωματίου ανά συχνότητα. Η υφιστάμενη ηχομόνωση της τάξης των 70dB στις μεσαίες αλλά μόλις 25dB στις χαμηλές συχνότητες, συμπεραίνεται επαρκής για περιορισμένη χρήση του studio, ως προς τις παραγόμενες ηχοστάθμες και τις ώρες λειτουργίας, αλλά ανεπαρκής για απρόσκοπτη χρήση. Ο μετρημένος χρόνος αντήχησης, γύρω από τα 500ms, βρέθηκε γενικά αποδεκτός αλλά όχι σε όλες τις συχνότητες. Επιπλέον, παρουσιάζονται κάποιοι υπολογισμοί για την ηχομόνωση και για την εσωτερική ακουστική, μέσω θεωρητικών μοντέλων και εξισώσεων αλλά και μέσω τρισδιάστατης ακουστικής προσομοίωσης. Τα αποτελέσματά τους δεν ταυτίζονται με αυτά των μετρήσεων, καταδεικνύοντας ότι υπόκεινται σε περιορισμούς και προσεγγίσεις. Τέλος, προτείνονται κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις σε υλικά και διατάξεις τόσο για την ηχομόνωση όσο και για την εσωτερική ακουστική και διακρίνονται οι άμεσα και οικονομικά υλοποιήσιμες από αυτές.
  • This work is the acoustic study of an extant music practicing and recording studio. Evaluation of its current soundproofing and its internal acoustics is attempted. Interesting results arose according to which useful modifications are suggested over its acoustic properties. First, in bibliographic context, evolution of studios is cited through the history of the most famous ones and some models are extracted by the converege of various international models and proposals. Then the construction of the space is described in detail, specifically the works and materials that were used. After that, measures of soundproofing and internal acoustics are presented, through suitable impulse responses and relative software and reverberation time is calculated by frequency for the main room. The soundproofing present of about 70dB in the middles but just 25dB in the low frequencies is concluded as appropriate for limited use of the studio, reffering to sound levels and working hours, but inappropriate for boundless use. Measured reverberant time of about 500ms is judged acceptable, but not in all frequencies. In addition, some calculations are presented about sound proof and internal acoustics, through theoretical models and equation, but also through a 3-D acoustic simulator. These results do not match up exactly with the ones measured, showing that they are subject of limitations and approximations. Finally, some improvements are proposed in materials and sets, referring to soundproofing and internal acoustics, and the most immediate and afordable are detected.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές