ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ EN 1998-3

Evaluation and Retrofitting of existing reinforced concrete multi-storey building in Kalamata , Messinia based on EN1998-3 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΩΡΑΚΕΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 229
 7. ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
 8. ΚΟΝΤΟΝΗ , ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 10. 1
 11. 4
 12. 8
 13. 0
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός πολυώροφου κτηρίου και η μελέτη τρόπων ενίσχυσής του, ώστε να ικανοποιεί τις διατάξεις του EN1998-3 . Μετά την ανάδειξη των σοβαρών αστοχιών που εμφάνισε ο αρχικός φορέας στην φάση της αποτίμησης η οποία διενεργήθηκε με τη μέθοδο της φασματικής δυναμικής ανάλυσης εξετάζεται η ενίσχυση του με προσθήκη μανδυών στα υφιστάμενα μέλη και νέων τοιχωμάτων για την ενίσχυση της δυσκαμψίας του κτιρίου . Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που εκτελέστηκε με εφαρμογή της ανελαστικής στατικής μεθόδου (pushover ανάλυση), για τον ενισχυμένο φορέα εξάγονται συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης .
  • The subject of the current study is the evaluation and retrofitting of a multistorey building based on EN1998-3 . The evaluation of the structure was made using response spectrum analysis and the retrofitted structure was evaluated using pushover analysis . The results of pushover analysis are displayed and certain conclusions are made for the evaluation of the retrofitting methods.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές