Σεισμική απόκριση μεταλλικών κατασκευών με συνδέσμους εξασφαλισμένους έναντι λυγισμού (BRBs) συνεκτιμώντας την αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής.

Seismic response of Buckling Restrained Braced Frames (BRBFs) taking into account the Soil - Structure Interaction. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γιαλλουρίδης, Γεώργιος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Γαρίνη , Ευαγγελία
 8. Παπαγιαννόπουλος , Γεώργιος | Χατζηγεωργίου , Γεώργιος
 9. αντιλυγισμικοί συνδέσμοι | Buckling – Restrained Braces | BRBs | Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής | ΑΕΚ | SSI
 10. 4
 11. 14
 12. Πίνακες, Σχήματα, Διαγράμματα, Ραβδογράμματα, Γραφήματα, Εικόνες.
  • Στην παρούσα εργασία μελετάται η συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών οι οποίες φέρουν συνδέσμους εξασφαλισμένος έναντι λυγισμού (Buckling Restrained Braces, BRBs) προσομοιώνοντας την αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής για διαφορετικούς τύπους εδαφών. Πολλές εργασίες έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια με αντικείμενο την μελέτη των συνδέσμων που είναι εξασφαλισμένοι έναντι λυγισμού προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο τρόπος λειτουργίας τους και διαστασιολόγησης τους. Ωστόσο στις παραπάνω εργασίες είτε η κατασκευή λαμβάνεται ως πακτωμένη στο έδαφος είτε η αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής λαμβάνεται υπόψιν εμμέσως, μέσω των διατάξεων του Eυρωκώδικα 8 αγνοώντας δυναμικά χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης. Με δεδομένο ότι ο Ευρωκώδικας 8 δεν έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές διαστασιολόγησης κτιρίων που φέρουν BRBs, στην εργασία η διαστασιολόγηση των συνδέσμων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Η ενδοσιμότητα του εδάφους προσομοιώνεται μέσω γραμμικών και στροφικών ελατηρίων και αποσβεστήρων στην βάση της κατασκευής, για τρεις διαφορετικές σεισμικές διεγέρσεις. Στα πλαίσια της εργασίας μελετάται εξαώροφο τρισδιάστατο κτίριο το οποίο έχει λειτουργία καμπτικού πλαισίου προς τη μία οριζόντια διεύθυνση ενώ προς την άλλη οριζόντια διεύθυνση διατάσσονται οι αντιλυγισμικοί σύνδεσμοι. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται για δύο διαφορετικές φασματικές επιταχύνσεις και τύπου εδάφους, ενώ για τη διαστασιολόγηση του κτιρίου πραγματοποιείται φασματική δυναμική ανάλυση σε κάθε περίπτωση.
  • The purpose of this study is to estimate the behavior of steel buckling – restrained brace Frames (BRBFs) taking into account the soil – structure interaction (SSI) under different spectral accelerations and soil types. Many studies have been published in recent years on the study of buckling – restrained braces (BRBs) in order to understand how they work. However, at these studies the structures are considered to be anchored in the ground or soil – structure interaction is indirectly taken into account in accordance with the provisions of Eurocode 8. Given that there are not specific dimensioning specifications in Europe for BRBs this emerges from the literature so far. At this study the soil – structure interaction is simulated by springs and dampers devices at the base of the structure for three different seismic stimulations. For comparison purposes, a six-storey three-dimensional building is studied which has operation of a MRF for one horizontal direction and BRBF to the other horizontal direction. Simulations are done for two different spectral accelerations and soil types. For each of the cases of analysis, the building is solved both by considering to be anchored in the ground and by taking into account the SSI. At this study spectral dynamic analyses are carried out.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.