«Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς σχολικού κτιρίου φέρουσας τοιχοποιίας από λιθοδομή»

«Investigation of the seismic behavior of a stone masonry building: The case study of a school building in Grevena-Greece» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 15 Μαίου 2022 [2022-05-15]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΤΑΣΤΑΝΗ, ΣΟΥΣΑΝΑ
 8. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ , ΜΑΝΟΛΗΣ | ΚΑΚΑΚΑΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
 9. Αποτίμηση, Σεισμική συμπεριφορά, Αποκατάσταση, Ενίσχυση, Λιθόκτιστο κτίριο, Πεπερασμένα στοιχεία. | Structural Assessment, Seismic behavior, Repair, Strengthening, Stone Masonry, Finite Element Analysis
 10. 13
 11. 9
 12. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες και χάρτες
 13. Βέρρας, Δ. (2004), Αποτίμηση σεισμικών βλαβών, επισκευές και ενισχύσεις παραδοσιακών και μνημειακών κτιρίων, Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,Πάτρα.
  • H παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως σκοπό την αναλυτική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς του λιθόκτιστου Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στο Οροπέδιο Γρεβενών. Το κτίριο κατασκευάστηκε το έτος 1929 από ντόπιους τεχνίτες χρησιμοποιώντας υλικά της περιοχής και ακολουθώντας τους παραδοσιακούς τρόπους δόμησης της εποχής. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Διπλωματικής Εργασίας έγινε σε βάθος έρευνα και ανάλυση των τρόπων δόμησης παλαιών κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, με έμφαση στα κατασκευαστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα κτίριο, παρουσίαση των βασικών υλικών που συνθέτουν το φέροντα οργανισμό παλαιών κτιρίων από τοιχοποιία. Έγινε περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας, παρουσίαση των τυπικών βλαβών που εμφανίζονται σε παλαιά κτίρια από τοιχοποιία, όταν αυτά υποβάλλονται σε σεισμικές δράσεις. Για το υπό εξέταση κτίριο έγινε λεπτομερής τοπογραφική και φωτογραφική αποτύπωση καθώς και δομική περιγραφή. Η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας πραγματοποιήθηκε με την χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων SAP 2000. Μετά την αποτίμηση διαπιστώθηκε ικανοποιητική συμπεριφορά του κτιρίου στις εντός επιπέδου φορτίσεις και ανεπάρκεια στις φορτίσεις εκτός επιπέδου. Το γεγονός αυτό έκρινε επιβεβλημένη την διατύπωση προτάσεων ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού. Διατυπώθηκαν ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις σεισμικής ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού στοχεύοντας κατά βάση στην βελτίωση της διαφραγματικής λειτουργίας και την διατήρηση της Αρχιτεκτονική και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Μετά την εκ νέου αποτίμηση του κτιρίου διαπιστώθηκε καλύτερη συμπεριφορά του κτιρίου με μείωση των αναπτυσσόμενων σεισμικών τάσεων και μείωση των μετακινήσεων.
  • The purpose of this Diploma Thesis is the detailed investigation of the seismic behaviour of the stone-built Primary School located in Oropedio Grevena. The building was built in 1929 by local craftsmen using local materials and following the traditional ways of construction at the time. In order to achieve the objectives of the Diploma Thesis, in-depth research and analysis of the construction ways of traditional stone-masonry was carried out, with emphasis on the structural elements that compose the bearing system and the mechanical properties of the main materials that assembled the stone-masonry traditional buildings. The basic characteristics of the mechanical behavior of the masonry were described, as well as the typical damages that occur due to seismic actions and environmental effects. For the structure’s documentation in its present state, a detailed topographic and photographic survey as well as a structural description were performed. Bearing capacity was assessed by using the SAP 2000 finite element program. After the evaluation, satisfactory behavior of the building was found in the in-plane loads and susceptible in the out-of-plane loads. This finding was addressed by formulating measures for properly strengthening of the bearing system, namely means for improvement of the diaphragm action along with mild interventions (i.e., repointing) for the preservation of the architectural and cultural heritage of the structure. Re-analysis of the structure by considering the above interventions showed a better behavior in regards to the reduction of the structure deformation and developed stresses due to the seismic loads..
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές