Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς ενός υφιστάμενου διωρόφου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση ανελαστικών αναλύσεων. Διερεύνηση επιρροής των τοιχοπληρώσεων και κατασκευή καμπυλών τρωτότητας. Προσδιορισμός ανεπάρκειας η όχι και προτάσεις ενίσχυσης

Assessment of the seismic behavior of an existing two-storey building made of reinforced concrete with the use of inelastic analysis. Study of the influence of the brick walls and design of the fragility curves. Determination of the existing insufficiency and strengthening suggestions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αρμουτίδης, Νικόλαος
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Παναγιωτάκος, Τηλέμαχος
 8. Κοντονή, Διονυσία-Πηνελόπη | Παπαγιαννόπουλος, Γεώργιος
 9. τοιχοπλήρωση | pushover
 10. 10
 11. 12
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. Σεισμικές βλάβες, επισκευές και ενισχύσεις τόμος Α’, Αποτίμηση σεισμικών βλαβών, επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος/ Φαρδής, Μ.& Δρίτσος, Σ. (2003).
  • Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει την επιρροή των τοιχοπληρώσεων στα κτίρια που στο ισόγειο τους έχουν πιλοτή. Τα κτίρια αυτά είναι πολλά στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουν σταματήσει να οικοδομούνται τέτοια κτίρια. Έτσι, χρήσιμο είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις που έχει η απουσία τοιχοπληρώσεων στο ισόγειο των κτιρίων αυτών, πόσο επιζήμιο είναι για τα κτίρια αυτά σε σχέση με αυτά που έχουν τοιχοπληρώσεις μερικώς ή πλήρως, πώς η διάταξη και ο αριθμός των τοιχοπληρώσεων επηρεάζει την συμπεριφορά των κτιρίων αυτών στον σεισμό. Έτσι μελετήθηκαν 6 διώροφοι φορείς με παρόμοιο στατικό σύστημα που διαφέρουν στις τοιχοπληρώσεις για να εξαχθούν συμπεράσματα για τις επιρροές των τοιχοπληρώσεων στην αντισεισμική συμπεριφορά τους. Έγινε ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) και μελετήθηκαν τα αποτελέσματα. Επίσης έγινε ανελαστική στατική ανάλυση αποσπασματικά σε ένα μοντέλο για να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μεταβολής του πάχους της τοιχοπλήρωσης στην συμπεριφορά στο σεισμό. Παράχθηκαν διαγράμματα και προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή της αντισεισμικής θωράκισης του διορόφου όταν αλλάζει η διάταξη των τοιχοπληρώσεων στο ισόγειο του.
  • The thesis aims to look into the influence of the masonry over the buildings with pilotis. These buildings are many in Greece and the truth is that, at least for the time being, they haven’t stopped being built. It is useful to study the results that are caused due to the absence of masonry at the ground floor, how harmful it can be for these buildings compared to the buildings with some or all the external openings filled with masonry, how the structure and the number of the walls affect the behavior of these buildings during earthquaqes. As a result, 6 two-storey buildings with similar static system but different masonry were studied in order to draw conclusions concerning the influence of the masonry over the antiseismic behavior of these buildings. A pushover analysis (anelastic static analysis) was run and the results were studied. In addition, a pushover analysis was run to study the results of the change of the masonry thickness on the antiseismic behavior. Diagrams were produced and conclusions were drawn concerning the change of the antiseismic efficiency of the two-storey building when the masonry changes.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.