Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο ρόλος των φορολογικών παραδείσων: θεσμικό πλαίσιο και κριτική προσέγγιση

Money Laundering and the Role of Tax Havens: Institutional Framework and Critical Approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πουτουρίδης, Γεώργιος
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Κουτσούκου, Ηλέκτρα
 8. Γασπαρινάτου, Μαργαρίτα | Κουλούρης , Νικόλαος
 9. νομιμοποίηση εσόδων, φορολογικοί παράδεισοι, σκιώδης τραπεζική, εξωχώριες εταιρίες, προστατευόμενο έννομο αγαθό
 10. 43
 11. 21
 12. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία δομήθηκε σε τέσσερα κεφάλαια και εξετάζει την έννοια της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τις πρακτικές υλοποίησής της, καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο των φορολογικών παραδείσων, στην καθιέρωση της παράνομης αυτής πρακτικής στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αρχικά γίνεται μια προσπάθεια παράθεσης του ορισμού της έννοιας της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περιγράφεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα από το οποίο αναπτύχθηκε το φαινόμενο, μέχρι τη καθιέρωσή του ως αυτοτελούς αδικήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι διάφορες φάσεις του εγκληματικού φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παρατίθενται όλοι οι σύγχρονοι και παραδοσιακοί μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες ώστε να «ξεπλένουν» τα παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί το νομικό οπλοστάσιο των κρατών στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, παράνομη πράξη που συνδέεται συνήθως με το οργανωμένο έγκλημα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το προστατευόμενο έννομο αγαθό. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο επιδιώκεται να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος ρόλος των φορολογικών παραδείσων, στην διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αναπτύσσεται η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος των φορολογικών παραδείσων και πως αυτό συμβάλει στο ξέπλυμα τεράστιου όγκου βρόμικων κεφαλαίων. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των εξωχώριων εταιριών και στους παράγοντες που συμβάλουν στη διαδικασία της παράνομης νομιμοποίησης. Η εργασία κλείνει με το γενικό συμπέρασμα ότι για την καταπολέμηση του φαινομένου απαιτείται διακρατική συνεργασία και επιθυμία των κυβερνήσεων να προσβάλλουν τα συμφέροντα των ισχυρών.
  • This thesis is structured in four chapters and examines the concept of money laundering, its implementation practices, as well as the special role of tax havens in establishing this illegal practice in the global financial system. An attempt is first made to set out the definition of the concept of money laundering and describes the historical context in which the phenomenon developed, until its establishment as an independent offence. The second chapter describes in detail the various phases of the criminal phenomenon of money laundering and lists all the modern and traditional methods used by criminals to «launder» the illegally obtained funds. The third chapter then analyses the international, European and Greek legal framework, which is the legal arsenal of states in the fight against money laundering, an illegal act usually associated with organized crime. Special mention is made of the protected legal property. The fourth and last chapter seeks to highlight the special role of tax havens in money laundering. The operation of the banking system of tax havens is developing and how it contributes to the laundering of a huge volume of dirty funds. Particular emphasis is placed on the role of foreign companies and the factors that contribute to the process of illegal legalization. The paper concludes with the general conclusion that combating the phenomenon requires transnational cooperation and the desire of governments to harm the interests of the powerful.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές