Η εξέλιξη της ποινικής νομοθεσίας για το αδίκημα της απιστίας υπό το πρίσμα της Κριτικής Εγκληματολογίας

The evolution of criminal law on the offense of infidelity in the light of Critical Criminology (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΞΑΡΧΟΥ, ΕΛΕΝΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 8. ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. απιστία | 256ΠΚ | πρόσθετος | όρος | ενεργητική | βλάβη | διαχείριση | επιμελής | κανόνες | αντιπροσωπευτική | εξουσία | επιεικής | μεταχείριση | κατηγορούμενος | στελέχη | τραπεζικά | υπάλληλος | έγκληση | δικαιοσύνη | επιλεκτική | αποκαταστατική | Λευκό | Κολάρο | κατασκευή | κοινωνική | ενεργητική | νομιμοποίηση | παθών | Γιακάς | 390ΠΚ
 10. 67
 11. 14
 12. 0
 13. Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα/Βιδάλη Σοφία ....[κ.ά]
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εστιάζει στο έγκλημα της απιστίας του άρθρου 390 του νέου Ποινικού Κώδικα το οποίο κατατάσσεται στα αδικήματα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας για την στοιχειοθέτηση του οποίου απαιτείται η απόδειξη περιουσιακής βλάβης. Ειδικότερα θα αναλυθούν: α) Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος, β) ο όρος της βέβαιης και ήδη προκληθείσας ζημίας, γ) η απώλεια της ποινικής διάστασης της "έννοιας της κατάχρησης" του διαχειριστή της ξένη περιουσίας, στη νέα μορφή του αδικήματος, δ) οι συνέπειες που έχει η νέα τυποποίηση του αδικήματος της απιστίας, όταν δεν παραβιάζονται οι κανόνες της επιμελούς διαχείρισης, ε) η έγκληση ως προϋπόθεση συνέχισης ή άσκησης ποινικής δίωξης για το αδίκημα της απιστίας των τραπεζικών στελεχών που ενεργούν εις βάρος της περιουσίας του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή των εν γένει επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ακόμη και στην ειδικότερη μορφή της κακουργηματικής μορφής του αδικήματος για ζημία άνω των 120.00,00€ όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις του εδ. α΄ της παρ.1 του 390ΠΚ που αφορούν προξενηθείσες ζημίες ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, στ) οι συνέπειες της εφαρμογής αυτού του «πρόσθετου όρου» στις εκκρεμείς υποθέσεις ως παράγοντας της «ιδιωτικοποίησης» του (αδικήματος), ζ) η επίδραση που έχει η νέα μορφή του τυποποιημένου άρθρου της απιστίας κατά το χρόνο της ποινικής αξιολόγησης των υπαιτίων κατά τον π.ΠΚ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΚ και η) ο τρόπος διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων βάσει αυτού σε υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος όπως της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της Ελλάδος ΑΕ, της Proton Bank ΑΕ και των χορηγημένων δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στα πολιτικά κόμματα, κατά παράκαμψη των κανόνων εξασφάλισης τους, σύμφωνα με τη συνήθη κι ενδεδειγμένη πρακτική για τη χορήγηση πιστώσεων σε οποιονδήποτε πολίτη ή ιδιωτική επιχείρηση.Τέλος, υπό το πρίσμα της κριτικής εγκληματολογίας, θα εξεταστούν οι επιπτώσεις και οι συνέπειες των ευνοϊκότερων διατάξεων σε εκκρεμείς υποθέσεις
  • This master's thesis focuses on the crime of infidelity of article 390 of the new Criminal Code which is classified among the offenses against property and property for which proof of property damage is required. In particular, it will be analyzed: a) The conditions required for the fulfillment of the objective and subjective nature of the offense, b) the condition of certain and already caused damage, c) the loss of the criminal dimension of the "concept of abuse" of the administrator of the foreign property, in the new form of the offence, d) the consequences of the new standardization of the offense of infidelity, when the rules of diligent management are not violated, e) the summons as a condition for continuing or bringing criminal prosecution for the offense of infidelity of bank executives who act to the detriment of the property of the credit or financial institution or of businesses in the financial sector in general, even in the more specific form of the felony form of the offense for damage over €120,000.00 as in the other cases of sec. a) of par. 1 of the 390PC relating to damages of a particularly high value, f) the consequences of the application of this "additional condition" in the pending cases as a factor of the "privatization" of the (offense), g) the effect of the new form of the standard article of infidelity at the time of the criminal assessment of the culpability according to the Criminal Code in accordance with article 2 of the Criminal Code and h) the way of settling the pending cases based on it in cases of major interest such as the Agricultural Bank of Greece SA, the of the Postal Savings Bank of Greece SA, Proton Bank SA and the loans granted by the credit institutions to the political parties, bypassing their collateral rules, in accordance with the usual and appropriate practice for granting credits to any citizen or private enterprise. Finally, under through the lens of critical criminology, the implications and consequences of more favorable provisions in pending cases will be examined.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές