«Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ : ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ»

THE IMPORTANCE OF THE ROLE OF WITNESSES IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THEIR PROTECTION MEASURES AND THEIR EVALUATION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 9. μάρτυρας, προστασία, ποινικό δίκαιο, δημοσίου συμφέροντος.
 10. 77
 11. 6
 12. 0
  • Βασικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ανάλυσης της παρούσας εργασίας αποτελεί ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων και η σημαντικότητα της καταθέσεως τους για την πρόοδο της επ` ακροατηρίω διαδικασίας και της ποινικής δίκη γενικότερα . Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται και παρουσιάζεται μια αναλυτική προσέγγιση τόσο των ποινικών δικονομικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίες ορίζουν την ειδική διαδικασία εξέτασης, μη φυσικής παράστασης και λήψης της μαρτυρικής κατάθεσης των ειδικών κατηγοριών μαρτύρων. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά στην ειδική κατηγοριοποίηση των μαρτύρων και των προστατευόμενων μαρτύρων, ο τρόπος καταθέσεως κατά το ποινικό δικονομικό δίκαιο των ανηλίκων μαρτύρων θυμάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας και των μαρτύρων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων αλλά και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος καθώς και η προσεγγιστική μέθοδος αυτών των κατηγοριών μαρτύρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ερμηνευτικά οι σχετικές διατάξεις της ελληνικής έννομης τάξης σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές προβλέψεις και τις διεθνείς εν ισχύ σχετικές συμβάσεις και συγκεκριμένα παρατίθεται η ερμηνευτική ανάλυση των διατάξεων του άρθρου 218 Κ.Π.Δ, τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των μαρτύρων και οι αρμόδιες αρχές εφαρμογής τους όπως και η προβλεπόμενη διαδικασία εφαρμογής αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων προστασίας των ειδικών κατηγοριών μαρτύρων. Αξιολογούνται συγκριτικά με τα κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα το κατηγορουμένου, τόσο σύμφωνα με την ελληνική έννομη τάξη όσο και με τις διεθνείς συμβάσεις περί των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, η παραβίαση αυτών εκ της απόκρυψης των στοιχείων ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων και η απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκ της παραβίασης της αρχής της δίκαιης δίκης. Το τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζει τις προβληματικές που ανακύπτουν σχετικά με την αναγκαιότητα της ισορροπημένης και εναρμονισμένης εφαρμογής των σχετικών ποινικών δικονομικών διατάξεων με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παραγόντων της δίκης και παρουσιάζει προτάσεις μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των μέτρων και επίλυσης των ως άνω προβληματικών.
  • The main subject of negotiation and analysis of the present thesis is the institution of the protected witnesses and the importance of their testimony for the progress of the hearing and the criminal trial in general. Ιn this context, a detailed approach is attempted and presented both to the criminal procedural provisions of the Code of Criminal Procedure, which define the special procedure for the examination, non-physical representation and taking of the witness statement of the special categories of witnesses. In the first chapter, extensive reference is made to the specific categorization of witnesses and witnesses in attendance, the manner in which juvenile witnesses of victims of invasion of personal and sexual freedom and witnesses of victims of trafficking in human beings and of whistleblowers are to be given evidence under criminal procedural law, and the approach of those categories of witnesses. The second chapter analyzes in an interpretative way the relevant provisions of the Greek legal order in combination with the European legislative provisions and the relevant international conventions in force and specifically presents the interpretative analysis of the provisions of Article 218 of the Code of Civil Procedure, the measures provided for the protection of witnesses and the competent authorities for their implementation, as well as the foreseen procedure for their implementation. The third chapter analyses the effectiveness of the implementation of measures to protect special categories of witnesses. The violation of these by the concealment of the identity of the protected witnesses and the absolute nullity of the proceedings due to the violation of the principle of a fair trial are assessed in comparison with the guaranteed fundamental rights of the accused, both in accordance with the Greek legal order and with the international conventions on the rights of the accused. The fourth chapter summarizes the problems that arise regarding the need for a balanced and harmonized application of the relevant criminal procedural provisions in order to defend the rights of all actors in the trial and presents proposals for greater effectiveness of the measures and the resolution of the above problems.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.