Η επίδραση των Διεθνών Οργανισμών στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Αποτίμηση και κριτική ανάλυση της τελευταίας δεκαετίας.

The impact of International Organizations in the fight against corruption and financial crime in Greece. Evaluation and critical analysis of the last decade. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κωστή, Κωνσταντίνα
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Κατσογιάννου, Μαριλένα
 8. Χλούπης , Γεώργιος | Βιδάλη, Σοφία
 9. Διαφθορά | Corruption
 10. 1
 11. 32
 12. 38
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. ''Η αντεγκληματική πολιτική για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος/ Β. Βασιλαντωνοπούλου στο Έγκλημα των ισχυρών : Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα/ Σ.Βιδάλη, Ν. Κουλούρης & Χ. Παπαχαραλάμπους'
  • Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αποτυπώνονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τις έννοιες της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και κάποια σχετικά δεδομένα αναφορικά με την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η διαφθορά ορίζεται ως η έννοια της κατάχρησης εξουσίας για ιδιωτικό όφελος, καθώς και της εργαλειοποίησης των συνθηκών που απορρέουν από την κατοχή μιας θέσης για τον ίδιο σκοπό. Όσον αφορά στο οικονομικό έγκλημα, η ταύτισή του με τον όρο του εγκλήματος του λευκού περιλαίμιου φαίνεται να εξυπηρετεί περισσότερο στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος, ορίζοντάς το δηλαδή ως το έγκλημα που διαπράττεται με τη μη χρήση φυσικής βίας, αλλά με δόλο, απόκρυψη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, επιδιώκοντας τη διασφάλιση κέρδους και εξουσίας. Εν συνεχεία, αφότου αποτυπωθεί η δυσμενής θέση της Ελλάδας ως προς τα εν λόγω φαινόμενα, εξετάζεται η επιρροή που ασκούν οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν συσταθεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος. Έτσι, εξετάζονται οι περιπτώσεις της GRECO, του ΟΗΕ, της FATF, του ΟΟΣΑ και του OLAF. Αν και η συνεισφορά τους αποτυπώνεται στην παρούσα εργασία, κυρίως μέσω των σημαντικότερων συμβάσεων και οργάνων που έχουν συστήσει, είναι φανερό ότι υφίστανται έντονη κριτική γύρω από την εν γένει λειτουργία τους και τους σκοπούς τους. Η έλλειψη γρήγορων αντανακλαστικών, οι έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι ελλείψεις σε θέματα οργάνωσης, ελέγχων και λογοδοσίας, αλλά και η αμφισβήτηση σχετικά με την αμεροληψία, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα αυτών των οργανισμών, είναι μέρος αυτής της κριτικής. Τέλος, αποτυπώνεται η θετική επίδραση που έχουν ασκήσει στην Ελλάδα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, κατά την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο καθίσταται σαφές ότι η χώρα μας έχει ακόμα αρκετά βήματα προς την καταπολέμηση ή την εξάλειψη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, και πολύ μεγαλύτερη απόσταση να διανύσει προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε θεσμικό, όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας, κουλτούρας και κοινωνικής επαγρύπνησης.
  • Abstract In this thesis, some basic characteristics of the concepts of corruption and financial crime are presented, as well as some relevant data concerning Greece. Hence, corruption is defined as the concept of abuse of power for private gain, as well as the instrumentalization of the conditions arising from holding a position for the same purpose. With regard to economic crime, its identification with the white collar crime seems to serve more in the context of this thesis, i.e. defining it as the crime committed not by the use of physical force, but by deceit, concealment and abuse of trust, seeking to secure profit and power. Then, after the unfavorable position of Greece in relation to these phenomena is described, the influence of the international organizations set up to combat corruption, fraud and economic crime is examined. Thus, the cases of GRECO, the UN, FATF, OECD and OLAF are examined. Although their contributions are reflected in this paper, mainly through the most important conventions and bodies they have established, it is clear that they are subject to strong criticism around their general functioning and purposes. The lack of quick reflexes, the highly bureaucratic procedures, the shortcomings in terms of organization, controls and accountability, as well as the questioning about the impartiality, independence and effectiveness of these bodies, are part of this criticism. Finally, it reflects the positive impact they have had on Greece, directly or indirectly, over the last decade. However, it becomes clear that Greece still has several steps to take towards fighting or eliminating corruption and financial crime, and much more distance to go in this direction, both in institutional and in terms of attitudes, culture and social vigilance.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.