«Η επιλεκτική αντιμετώπιση των εγκλημάτων του λευκού κολάρου και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Μελέτη περίπτωσης των Panama Papers»

"The Selective Treatment of White Collar Crime and Money Laundering: A Case Study of the Panama Papers" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκίκα, Ιωάννα
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Παππά, Ευαγγελία
 8. Γασπαρινάτου, Μαργαρίτα | Βιδάλη, Σοφία
 9. Εγκλήματα του λευκού κολάρου, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Panama Papers, εξουσιαστικές σχέσεις, παντοδυναμία χρηματοπιστωτικού συστήματος, επιλεκτική αντιμετώπιση, διαφθορά. | White-collar crimes, money laundering, Panama Papers, power relations, omnipotence of financial system, selective confrontation, corruption.
 10. 38
 11. 53
 12. 0
 13.  Βιδάλη Σ., (2019), Όψεις της ανάκρισης επί υποθέσεων εγκλημάτων των ισχυρών και οργανωμένου εγκλήματος, Στο Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν., Παπαχαραλάμπους, Χ., Εγκλήματα των ισχυρών: Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
  • Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου διαθέτοντας ειδικότερα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα εγκλήματα, οφείλουν να προσεγγιστούν με συγκεκριμένο τρόπο. Η απουσία ενιαίου ορισμού, η δυσκολία στην εξεύρεση των θυμάτων τους και η θεώρηση ότι δεν πρόκειται για εγκλήματα, σε συνδυασμό με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που αποκομίζουν, τα καθιστούν αθέατα και απρόσιτα από την δικαιοσύνη. Ειδικότερα η χρήση των φορολογικών παραδείσων στην απόκρυψη των κεφαλαίων τους, εντείνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα, καθώς καθίστανται αθέατα όχι μόνο τα εγκλήματα αλλά και οι πρόσοδοι αυτών. Η παρούσα εργασία ξεκινάει με την περιγραφή και τους τρόπους που διενεργείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά των εγκληματιών του λευκού κολάρου. Παρουσιάζονται στη συνέχεια οι εγκληματολογικές θεωρίες που τα αφορούν και περιγράφονται οι λόγοι που αυτά έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Σημαντικό κομμάτι της εργασίας αποτελούν οι τρόποι αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και οι λόγοι για τους οποίους δεν αποδίδουν. Στη συνέχεια ακολουθεί η μελέτη περίπτωσης των Panama Papers και τα προβλήματα που ανέδειξε σε όρους οικονομικού και κοινωνικού κόστους. Τέλος αναφέρονται οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα σχετικά με την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μετά τα Panama Papers και προτείνονται λύσεις. Σκοπός της εργασίας είναι να καταδείξει πως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τελικώς ενδυναμώνει την εγκληματικότητα του λευκού κολάρου, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο ενίσχυσης των δύο φαινομένων καθιστώντας δύσκολη έως αδύνατη την αντιμετώπισή τους. Η επιμέτρηση του κόστους των εγκλημάτων του λευκού κολάρου θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστεί δυνατή μέσω της επιμέτρησης του κόστους της νομιμοποίηση παράνομων εσόδων που προκύπτουν από τα εγκλήματα αυτά.
  • White-collar crimes carry special features that differentiate them from other crimes, so they must be approached in a specific way. The lack of a common definition, the difficulty in finding their victims and the fact that they are not considered as crimes, combined with the methods they use to legitimize the illegal income they earn, make them invisible and inaccessible to justice. In particular, the use of tax havens in the concealment of their funds intensifies the existing problem as not only the crimes but also their revenues become invisible. The present dissertation begins with the description and the ways in which money laundering is carried out and the basic characteristics of white-collar criminals. The the criminological theories that concern them are described and the reasons why they are treated differently are presented below. An important part of the dissertation are the ways of dealing with money laundering and the reasons why they do not work. This is followed by a case study of the Panama Papers and the problems identified in terms of economic and social costs. Finally, the concerns and conclusions regarding the treatment of money laundering after the Panama Papers are mentioned and solutions are proposed. The purpose of this study is to demonstrate that money laundering ultimately enhances white-collar crime, creating a vicious circle that reinforces the two phenomena, making them difficult or even impossible to deal with. Measuring the cost of white-collar crimes could possibly be made possible by measuring the cost of money laundering.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές