Η προβληματική της προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: Διεθνή και ελληνική πραγματικότητα και θεσμική τους αποτύπωση

The trouble with protecting witnesses of public interest: International and Greek reality and their institutional depiction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δημητρόπουλος, Γεώργιος
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Σταμούλη, Ειρήνη
 8. Πανάγος, Κωνσταντίνος | Γεωργούλας, Ευστράτιος
 9. Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος | Διαφθορά | Whistleblowers | Οδηγία 2019/1937
 10. 1
 11. 96
 12. 46
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα.
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θεσμό του whistleblowing και των ονομαζόμενων πλέον μαρτύρων ή πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers). Επιχειρεί να διατυπώσει κάποιες προβληματικές γύρω από το θεσμό, σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, αλλά και να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο του στην καταπολέμηση της παγκοσμιοποιημένης πλέον διαφθοράς. Η αποκάλυψη διεθνών σκανδάλων χάρη στη συμβολή των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος τα τελευταία χρόνια, έστρεψε την προσοχή της παγκόσμιας νομοθετικής κοινότητας στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς και στην αναγνώριση κινήτρων προκειμένου οι ανωτέρω ανεπηρέαστοι να βοηθούν στο έργο της δικαιοσύνης. Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2019/1937 επιθυμώντας την θέσπιση ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας για τους παραπάνω πληροφοριοδότες, κοινό για όλα τα κράτη μέλη, με χρόνο ενσωμάτωσης τον Δεκέμβριο του 2021. Από τα 27 κράτη μέλη μόνο τα 18 έχουν νομοθετήσει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας εργασίας (13/06/2022), ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη βρίσκονται ακόμη σε διαβουλεύσεις. Επιλέχθηκε να αναλυθεί ο ανωτέρω θεσμός: α) στις ΗΠΑ, διότι ήταν πάντα «ένα βήμα μπροστά» από τον υπόλοιπο κόσμο στην προστασία των whistleblowers ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν πρωτοπόροι στην θέσπιση οικονομικών κινήτρων, β) στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι πλέον καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ισχύον δίκαιο στα κράτη μέλη και γ) στην Ελλάδα, προκειμένου να εξεταστεί η ετοιμότητα της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ανωτέρω Οδηγίας. Επιπλέον θα εξεταστούν ορισμένες προβληματικές του θεσμού , που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΣΔΑ, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης των ανωνύμων καταγγελιών, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα από Διεθνής Οργανισμούς για την ανωτέρω Οδηγία και κατατίθενται κάποιες προσωπικές απόψεις και προτάσεις του γράφοντος.
  • This thesis deals with the institution of whistleblowing and the so-called witnesses or informants of public interests (whistleblowers). It attempts not only to articulate some problems of the institution on international and domestic level but also to showcase their determining role in the fighting of the now globalised corruption. Thanks to their contribution these past years, the reveal of international scandals drew attention of the global legislative community to taking initiatives protection of the witnesses, and to the motives in order for the higher ups to remain unbiased when helping justice's work. Based on the aforementioned thinking, the European Union published the Guideline 2019/1973 wishing to establish a minimum level of protection for the informants, common for all Member States, setting the integration time in December 2021. From the 27 Member States only 18 have legislated till the completion of the current thesis (13/06/2022) while the rest of them are still in consultations. The above mentioned institution was chosen to be analyzed : a) in the USA, because it was always “one step ahead” of the rest of the world in protecting whistleblowers while, at the same time they were pioneers in providing economic motives, b) in the European Union because it is now defines to a large extend the current law in the Member States and c) in Greece, in order to examine the readiness of the society and the political system in responding to the demands of the Guideline above. Moreover, some problematic aspects of the institution will be examined, mainly those of protection of personal data, the abidance of the ESDE law as well as the utilization of anonymous complaints while on the last chapter of the thesis some conclusions are expressed from International Organizations regarding the Guideline above and some personal opinions and propositions of the writer are stated.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.