Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ

THE CRIMINAL SELECTIVITY THROUGH THE CRIME OF INFIDELITY (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΤΕΚΑ, ΜΑΡΙΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 15 Ιουλίου 2022 [2022-07-15]
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΑΝΝΑ
 8. ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΑΝΝΑ | ΚΟΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ
 9. ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ CRIMINAL SELECTIVITY | ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ INFIDELITY | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ BANK EXECUTIVES | ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ LIFE STORY
 10. 100
 11. 30
 12. 0
  • Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη της επιλεκτικής λειτουργίας του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης μέσα από το αδίκημα της απιστίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 390 του Ποινικού Κώδικα. Η αντίφαση ανάμεσα στο νόμο στη θεωρία και το νόμο στην πράξη αναδεικνύεται μέσα από τη διαλεκτική σχέση μεταξύ της εγκληματικής συμπεριφοράς και του νόμου και την αλληλεξάρτηση των επίσημων φορέων της εξουσίας με την κυρίαρχη ελίτ, υπό την καινοτόμο θεώρηση της κριτικής εγκληματολογίας. Η προσέγγιση του ως άνω αδικήματος πραγματοποιείται μέσα από τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές του Ποινικού Κώδικα που αφορούν κυρίως στην επιλογή της κατ’ έγκλησης ποινικής δίωξης της απιστίας, στην παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης, και στη βέβαιη ζημιά, ως επιμέρους στοιχεία της αντικειμενικής του υπόστασης. Οι αντινομίες που δημιουργούνται με τους νομοθετικούς νεωτερισμούς εξετάζονται μέσα από τη στάση της θεωρίας και της νομολογίας. Η κρίση περί συνταγματικότητας της ποινικής δίωξης της απιστίας, η οποία επισφραγίζεται με την απόφαση του Άρειου Πάγου, θεμελιώνεται μέσα από δογματικές κατασκευές της νομολογίας, που δεν ανταποκρίνονται στο σύγχρονο πλαίσιο της ανεξέλεγκτης πορείας της ελεύθερης αγοράς. Ακολούθως, η διερεύνηση της παράνομης δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων αναδεικνύει τις νομοθετικές προσπάθειες για την εξουδετέρωση του δικαστικού ελέγχου της υπόθεσης και την προστασία των τραπεζικών στελεχών που δρουν κατ’ εντολή της διοίκησης. Η διερεύνηση της απιστίας πραγματοποιήθηκε μέσα από την αφηγηματική έρευνα και την ιστορία ζωής ενός τραπεζικού στελέχους, ο οποίος μέσα από την εξιστόρηση της εγκληματικής του εμπειρίας και της καταδίκης του για το αδίκημα της απιστίας, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες διάπραξης της απιστίας και τους λόγους που οδηγούν στην τέλεσή της. Από την παρούσα έρευνα προκύπτει η διαφορετική ποινική μεταχείριση των δραστών, οι οποίοι δρουν κατ’ εντολή της διοίκησης και αυτών που δρουν για ίδιον όφελος. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, αναφύεται η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της αντεγκληματικής πολιτικής και ο προσανατολισμός της στους μηχανισμούς που παράγουν το νόμο ώστε να διασφαλίζεται τόσο η κοινωνική όσο και η ποινική ισότητα.
  • This paper focuses on the study of the selective operation of the criminal justice system through the offence of infidelity, which is provided for in Article 390 of the Criminal Code. The contradiction between the law in theory and the law in practice is highlighted through the dialectical relationship between criminal behaviour and the law and the interdependence of the official agents of power with the ruling elite, under the innovative perspective of critical criminology. The approach to the above-mentioned offence is carried out through the recent legislative changes in the Penal Code, which mainly concern the choice of the criminal prosecution of infidelity, the violation of the rules of diligent management, and certain damage as individual elements of its objective substance. The contradictions created by the legislative innovations are examined through the attitude of theory and jurisprudence. The judgment on the constitutionality of the criminal prosecution of infidelity, which is sealed by the decision of the Supreme Court, is founded through doctrinal constructions of jurisprudence, which do not correspond to the modern context of the uncontrolled course of the free market. Subsequently, the investigation into the illegal lending to political parties highlights legislative efforts to neutralise judicial control of the case and protect bank executives acting at the behest of the administration. The investigation of infidelity was conducted through narrative research and the life story of a bank executive who, through his recounting of his criminal experience and his conviction for the crime of infidelity, offers valuable insights into the circumstances of the commission of infidelity and the reasons for its commission. The present study shows the different criminal treatment of offenders who act at the behest of the administration and those who act for their own benefit. With the completion of the study, the need arises to redefine counter-crime policy and its orientation towards the mechanisms that produce the law in order to ensure both social and criminal equality.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.