ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Οι μεταρρυθμίσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας από το 2019 έως και το τέλος του 2021 σχετικά με α) την καθ΄ ύλη αρμοδιότητα των ειδικών εισαγγελικών λειτουργών και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους κατά την έρευνα και εκδίκαση της υπόθεσης, β) την προστασία μαρτύρων (ή μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος), γ) το σύστημα ποινών επί υποθέσεων εγκλημάτων διαφθοράς οικονομικού ή και οργανωμένου εγκλήματος. Κριτική ανάλυση και αποτίμηση των συνεπειών των μεταρρυθμίσεων.

 1. MSc thesis
 2. ΡΕΠΠΑ, ΕΛΕΝΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ειδικοί εισαγγελικοί λειτουργοί | special public prosecutors | μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος | witnesses of public interest | δωροδοκία | bribery | απιστία | infidelity | οργανωμένο έγκλημα | organized crime
 9. 50
 10. 0
 11. 0
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις σημαντικότερες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει από το έτος 2019 έως και το τέλος του έτους 2021 στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναφορικά με θεσμούς και εγκλήματα που περιστρέφονται γύρω από τη διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα γενικότερα. Συγκεκριμένα, εστιάζει στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στα άρθρα για τους ειδικούς εισαγγελικούς λειτουργούς, για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και για το σύστημα ποινών στα αδικήματα της δωροδοκίας, της απιστίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Κατά την εξέταση κάθε επιμέρους τροποποίησης, γίνεται κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που αυτή συνεπάγεται.
  • This paper deals with the most important amendments that have occurred from 2019 to the end of 2021 in the Penal Code and the Code of Criminal Procedure, regarding institutions and crimes that revolve around corruption and financial crime in general. In particular, it focuses on the amendments made to the articles on special prosecutors, on public witnesses, and on the system of penalties for corruption, infidelity and organized crime. When examining each individual modification, a critical analysis of the results that it entails is made.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.