Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος μέσα από την οπτική των ειδικών ανακριτικών πράξεων. Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση. Η περίπτωση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Dealing with organized crime from the point of view of special investigations. National, European and international dimension. The case of drug trafficking. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πουλαρινός, Ιωάννης
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Γιοβάνογλου, Σοφία
 8. Κοντογεώργης, Γεώργιος | Γεωργούλας, Ευστράτιος
 9. οργανωμένο έγκλημα | organized crime | ειδικές ανακριτικές πράξεις | special investigative actions | διακίνηση ναρκωτικών ουσιών | drug trafficking
 10. 70
 11. 4
 12. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αναδείξει τους τρόπους αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, μέσω της εφαρμογής των ειδικών ανακριτικών πράξεων, με ιδιαίτερη αναφορά στην κακουργηματική μορφή της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η διάρθρωσή της εκτείνεται σε 5 κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος και πώς αυτή έχει διαμορφωθεί νομοθετικά, μέσα από τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, παρατίθεται αναλυτικά, η σημαντική διάκριση μεταξύ εγκληματικής οργάνωσης και συμμορίας, καθώς και η ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση της κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000 Ευρώ. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι ειδικές ανακριτικές πράξεις και οι γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών, όπως προβλέπονται, τόσο από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), όσο και από τους ειδικούς ποινικούς νόμους. Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται ειδικότερα το ζήτημα εφαρμογής των ειδικών ανακριτικών πράξεων σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αναλύοντας παράλληλα, τις ειδικότερες ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις που τις διέπουν, ώστε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα συλλεχθούν μέσω αυτών, να καθίστανται δικονομικά αξιοποιήσιμα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Προσέτι, στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, προσεγγίζονται νομολογιακά αποφάσεις του ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ελλάδας, του Αρείου Πάγου, καθώς και του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, του Ε.Δ.Δ.Α., σχετικά με την ειδική ανακριτική πράξη της ανακριτικής - αστυνομικής διείσδυσης και των επιτρεπόμενων ορίων διενέργειας αυτής, από τα δρώντα υποκείμενα. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, γίνεται μια κριτική προσέγγιση στη συμβολή των ειδικών ανακριτικών πράξεων αναφορικά με την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας και αποτυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της συμβολής αυτών ως προς την αντεγκληματική πολιτική.
  • The present dissertation attempts to highlight the ways of dealing with organized crime, through the implementation of special investigative acts, with particular reference to the criminal form of drug trafficking. Its structure extends to 5 chapters. Initially, in the first chapter, the concept of organized crime is developed and how it has been legislated, through the changes that have taken place at national, european and international level. At the same time, the important distinction between a criminal organization is presented in detail, as well as the special case of professional drug trafficking, with a benefit that exceeds the amount of 75,000 Euros. Then, in the second chapter, the special investigative acts and their general conditions are mentioned, as provided by both the Code of Criminal Procedure (CPC) and the special criminal laws. Then, in the third chapter, the issue of special investigators in cases of drug trafficking is analyzed in particular, analyzing at the same time, specific substantive and procedural conditions that govern them, so that the necessary evidence that will be collected through them, become legally usable during criminal proceedings. In addition, in the fourth chapter of this paper, case law approaches the decisions of the Supreme Court of Cassation of Greece, the Supreme Court and other European courts, regarding the special investigative act of investigative - police penetration and its permissible limits by the subject. Finally, in the fifth chapter of this paper, a critical approach is taken to the contribution of special investigative acts related to the fight against organized crime and conclusions and suggestions are made to improve their contribution to anti-crime policy.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.