Ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος: Εξέλιξη, πρόσφατες τροποποιήσεις, κριτική προσέγγιση.

The institution of the Financial Crime Prosecutor: Evolution, recent amendments, critical approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γριμάνης, Τιμολέων
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Κατσογιάννου, Μαριλένα
 8. Πετρόπουλος, Βασίλειος | Κουλούρης, Νικόλαος
 9. Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος | Οικονομικό Έγκλημα | Διαφθορά | Εγκλήματα των Ισχυρών
 10. 118
 11. 0
 12. 0
 13. Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα
  • Η ραγδαία αύξηση της οικονομικής εγκληματικότητας και η εκτεταμένη εξάπλωση της διαφθοράς σε νευραλγικούς τομείς του κρατικού μηχανισμού, ως οι κύριες αιτίες πρόκλησης της βαθύτατης οικονομικής κρίσης που έπληξε προσφάτως τη χώρα, προκάλεσαν την ανάληψη διαδοχικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, με στόχο την ανάδειξη ευέλικτων διωκτικών μηχανισμών για την καταπολέμηση αυτών των εγκληματικών φαινομένων. Κρίθηκε, λοιπόν, σκόπιμο τον ρόλο αυτό να υπηρετήσουν εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων, που ως λειτουργικά ανεξάρτητοι δικαστικοί λειτουργοί, κατείχαν ήδη μια περίοπτη θέση στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Με τους Ν. 3943/2011 και 4139/2013 ο νομοθέτης εισήγαγε στην εσωτερική έννομη τάξη τους θεσμούς του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και του Εισαγγελέα Διαφθοράς, αντίστοιχα. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει αναλυτικά την εξέλιξη των εν λόγω θεσμών, όπως αυτή προκύπτει από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις που υπέστησαν από την εισαγωγή τους και έως και σήμερα, οπότε και ήδη έχει επέλθει ριζική αναμόρφωση και συγχώνευσή τους με τις διατάξεις που διέπουν τον νεοπαγή θεσμό των Εισαγγελέων Οικονομικού Εγκλήματος. Παράλληλα, μέσω της παρακολούθησης του γράμματος και του πνεύματος των διαδοχικών τροποποιήσεων που επήλθαν στις σχετικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που προκύπτουν από την δεκαετή εφαρμογή τους και την πρακτική λειτουργία του θεσμού, επιχειρείται μια συνολική κριτική αποτίμηση της νομοθετικής επιλογής για ανάδειξη ενός επίλεκτου εισαγγελικού σώματος καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, με ειδικά καθήκοντα και αυξημένες εξουσίες. Τέλος, καταγράφεται η άποψη του συγγραφέα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, τις δεδομένες συνέπειες και την αναγκαιότητα ύπαρξης του θεσμού της οικονομικής εισαγγελίας.
  • The rapid increase in economic crime and the widespread expansion of corruption in key areas of the state apparatus, as the main causes of the recent deepest economic crisis that has ever hit the country, have led to a series of legislative initiatives aimed at promoting combating mechanisms against these criminal phenomena. It was therefore considered appropriate for this role to be served by special prosecutors, who, as functionally independent judicial officers, already held a prominent position in the criminal justice system. With Laws 3943/2011 and 4139/2013, the legislator introduced in the internal legal order the institutions of the Prosecutor of Economic Crime and the Prosecutor of Corruption. The present dissertation attempts to present in detail the evolution of these institutions, as it emerges from the successive reforms that they have undergone from their introduction until today, when they have already been radically reformed and merged with the provisions governing the fledgling institution of Financial Crime Prosecutors. At the same time, through the monitoring of the letter and the spirit of the successive amendments made to the relevant provisions, in combination with the data resulting from their ten-year implementation and the practical operation of the institution, the dissertation attempts to proceed to an overall critical assessment of the legislative choice to promote a select Prosecutor team for Combating Financial Crime and Corruption, with specific tasks and increased powers. Finally, the author's view is recorded in relation to the effectiveness, the given consequences and the necessity of the institution of Financial Crime Prosecutors.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.