Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: MODUS OPPERANDI ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

THE LEGALIZATION OF INCOME FROM ILLEGAL ACTIVITIES: MODUS OPPERANDI AND METHODS OF ADDRESSING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΟΥΛΑΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 9. στάδια φαινομένου | stages of phenomenon | μέθοδοι νομιμοποίησης: έμμεση και άμεση διοχέτευση | legalization methods: indirect and direct channeling | Μοντέλο Κύκλων, Μοντέλο Φάσεων και Τελεολογικό Μοντέλο, | Cycle Model, Phase Model and Teleological Model | Διεθνής και Ευρωπαϊκής αντιμετώπιση του φαινομένου, | International and European treatment of the phenomenon, | Τοποθέτηση του Έλληνα νομοθέτη στην ισχύουσα νομοθεσία | Placement of the Greek legislator in the current legislation | εκπαίδευση της ΕΛ.ΑΣ και τρόποι αντιμετώπισης | training of the EL.AS and ways to deal with it | νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | money laundering
 10. 8
 11. 3
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
  • Η απόκτηση χρήματος αδιαμφισβήτητα συγκαταλέγεται στις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου και συνιστά ένα βασικό πυλώνα της οικονομίας. Πρωταρχικός στόχος των χωρών, των μελών –κρατών της Ε.Ε. και των ατόμων σε μια κοινωνία αποτελεί η οικονομική ευρωστία. Η απόκρυψη της δαπάνης και της απόκτησης των χρημάτων έχει απασχολήσει αρκετά την κοινωνία, με αποτέλεσμα να αναζητεί τους μηχανισμούς λειτουργίας προκειμένου να ελέγξει και να αντιμετωπίσει το εν λόγω φαινόμενο το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο ως «νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Τα τελευταία χρόνια, καθώς η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και η παγκοσμιοποίηση συμβάλει στο άνοιγμα των συνόρων, διαπιστώνεται η ενίσχυση του φαινομένου αυτού. Η αναλογική σχέση που έχει δημιουργηθεί τόσο με την αγορά όσο και με την παγκόσμια οικονομία έχει αναδείξει το φαινόμενο της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε κεντρικό ζήτημα ενδιαφέροντος για τις διωκτικές αρχές και τους φορείς της αντεγκληματικής πολιτικής. Η τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας του κορονοιού Covid-19, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την οικονομία τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει οδηγήσει σε νέες μεθόδους νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες συγκαλύπτονται με ποικίλα μέσα και τρόπους. Η ανάγκη για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου, οδήγησε στην εκτενέστερη ανάλυση του τα τελευταία χρόνια –η οποία αποτέλεσε και το κίνητρο για να πραγματοποιηθεί η παρούσα εργασία, αναζητώντας νέες μεθόδους για την θωράκιση της οικονομίας και διερευνώντας το βαθμό της δυναμικής ισχύς και της αποτελεσματικότητας τόσο της νομοθεσίας, όσο και της αστυνομίας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή, στις φάσεις και στους τρόπους που εμφανίζεται το εν λόγω έγκλημα, προκειμένου ο αναγνώστης να λάβει γνώσει και να αποτρέψει τέτοιες καταστάσεις. Κρίνεται αναγκαία λοιπόν, η αποτύπωση της νομοθεσίας ή και εφαρμογής αυτής από τα όργανα της αστυνομίας ή ακόμα και ο συνδυασμός αυτών των δύο, προκειμένου να επιφέρουν ένα κράτος δικαίου χωρίς διαφθορά, σε άμεσο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω εργασία, λοιπόν, προσεγγίζει θεωρητικά το ζήτημα της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εκκινεί από την εννοιολογική προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος και εν συνεχεία επιχειρεί την ιστορική αναδρομή του, προκειμένου να αναδειχθούν οι όροι της εμφάνισης του. Παράλληλα, καταγράφονται οι τρόποι, οι μέθοδοι και οι τεχνικές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, αποτυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε διεθνές, ευρωπαϊκό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών από προγενέστερες και υπάρχουσες μελέτες βοηθούν στην αποτροπή παρελθοντικών λαθών και στην καλύτερη μελέτη και αποτύπωση νέων δεδομένων. Τέλος, η εξέλιξη της νομοθεσίας και η εφαρμογή αυτής εμπράκτως θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στα μέλη –κράτη, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, εξασφαλίζοντας ένα αξιοκρατικό κράτος –δικαίου.
  • Money is, undoubtedly, included in the basic human needs and then of the economy. The primary goal of countries, member states of the EU and individuals in a society constitutes the economic robustness. The concealment of spending and the acquisition of money has been of great concern to society, as a result to look for the mechanisms by which it operates in order to cope with it. This criminal phenomenon is widespread as "money laundering". In recent years, as the technology is constantly evolving and globalization contributes to the opening of borders, the strengthening of this phenomenon is observed. The analogous relationship that has been established with both the market and the world economy has highlighted the phenomenon of illegal money laundering, from various activities, to a central issue of interest to prosecuting authorities and anti-crime policy actors. The current state of the Covid-19 coronavirus pandemic has been of particular concern to the economy at both the global and European levels, as it has led to new methods of money laundering, from illegal activities, which are disguised in a variety of means and ways. The need to deal with this phenomenon has led to a more extensive analysis in recent years - which became the motivation to carry out the present work, seeking new methods to shield the economy and exploring the degree of dynamic power and effectiveness of both the legislation as well as the police. In addition, reference is made to the historical background, the phases and the ways in which this crime occurs, in order for the reader to become aware of and prevent such situations. It is deemed, therefore, necessary the depiction of the legislation or its implementation by the police force or even a combination of the two, in order to induce a rule of law without corruption, in an immediate period of time. Hence, this specific work approaches in a theoretical context the subject of money laundering, from illegal actions. It lays the foundation of the conceptual approach of this issue and then attempts its historical background in order to highlight the conditions of its appearance. At the same time, the ways, methods and money laundering techniques, are recorded. The institutional framework is also reflected, both at international, European and institutional level. The gathering of data and information from previous and existing researches aids to prevent past mistakes and to improve inquiry and capture of new input. Finally, the progress of legislation and its implementation in practice will bring multiple benefits to member states, both economically and socially, ensuring a meritocratic rule of law.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.