Η προστασία μαρτύρων στο ποινικό δίκαιο: Δικαιοκρατικoί στόχοι - Δικαιοπολιτικοί προβληματισμοί

Witness protection in criminal law: Judicial objectives - Legal reflections (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κυριαζή, Χρυσάνθη
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Κόρος, Δημήτριος Λάζαρος
 8. Κόρος, Δημήτριος Λάζαρος | Πανάγος, Κωνσταντίνος
 9. Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος | Μάρτυρες του στέμματος | συγκαλυμμένη έρευνα | ευνοϊκά μέτρα | διαφθορά | οργανωμένο έγκλημα | δίκαιη δίκη
 10. 90
 11. 13
 12. 0
 13. Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα, Αθήνα 2019: Ε.Α.Π
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αποτύπωση του ρυθμιστικού πλαισίου του θεσμού της προστασίας μαρτύρων σύμφωνα με το ελληνικό ποινικό δίκαιο και η συσχέτιση αυτού προς τα θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, τα οποία φαίνεται πως επηρεάζει κατά τρόπο άμεσο. Προς τον σκοπό αυτό, μετά από μία ιστορική και εννοιολογική ανάλυση της έννοιας του μάρτυρα και της αξίας της μαρτυρικής κατάθεσης, πραγματοποιείται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο του αρχικού νομοθετήματος, το οποίο εισήγαγε την προστασία μαρτύρων στην ελληνική έννομη τάξη και ακολούθως αναλύονται τα ποινικά αδικήματα επί των οποίων προβλέπεται πλέον η δυνατότητα επιβολής του θεσμού της προστασίας μαρτύρων, σύμφωνα με το νέο άρθρο 218 ΚΠΔ. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τρεις ειδικότερες κατηγορίες μαρτύρων, οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας, με πρώτη αυτή του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ενώ ακολούθως επιχειρείται η καταγραφή του πλαισίου προστασίας των μαρτύρων του στέμματος, καθώς και των ιδιωτών της Ειδικής Ανακριτικής Πράξης της συγκαλυμμένης έρευνας, ενώ η παρουσίαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 218 ΚΠΔ μέτρων προστασίας ολοκληρώνει την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, εντός του οποίου εντάσσεται ο θεσμός της προστασίας μαρτύρων. Με τις νομοθετικές επιλογές για την ποινική καταστολή να ακολουθούν τις διεθνείς επιταγές και να μετατοπίζονται συνεχώς από το χώρο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου σε αυτόν της ποινικής δικονομίας, η επίτευξη των σκοπών της αντεγκληματικής πολιτικής διαταράσσει τα θεμέλια σε ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δικονομικό σύστημα, στα πλαίσια του οποίου, η προστασία των μαρτύρων φαίνεται να ισορροπεί κατά τρόπο οριακό με το πρόσωπο και το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε μία δίκαιη δίκη.
  • The object of this dissertation is to reflect the regulatory framework of the institution of witness protection in accordance with Greek criminal law and its correlation with the fundamental rights of the accused, which seem to be directly affected by this institution. For that purpose, after a historical and conceptual analysis of the meaning of the witness and the value of the testimony they give, reference is made to the historical context of the original legislation, which introduced the protection of witnesses in the Greek legal system and then the criminal offenses on which now provides for the possibility of imposing the institution of witness protection are analyzed, in accordance with the new Article 218 CCP. The following are the three most specific categories of witnesses who can be placed under protection, with the first being that of the witness of public interest - whistleblower, followed by an attempt to record the protection framework of the witnesses of the crown and the individuals of the Special Investigation Act of the covert investigation, while the presentation of the protection measures provided for in article 218 CCP completes the analysis of the legal framework within which the institution of witness protection is included. With criminal law enforcement options following international requirements and constantly shifting from the realm of substantive criminal law to that of criminal procedure, the achievement of anti-crime policy goals undermines the foundations of a just criminal justice system, in the context of which, protection of witnesses seems to balance in a marginal manner the right of the accused to a fair trial.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.