Διαφθορά και εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία: Δωροδοκία, Δωροληψία, Εμπορία Επιρροής και Απιστία κατά τον Ποινικό Κώδικα

Corruption and Service-Related Crimes: Bribery, Bribery, Influence-Trading and Perjury under the Criminal Code (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σκαλίμης, Παναγιώτης
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 49
 7. Σπυρόπουλος , Φώτιος
 8. Σπυρόπουλος, Φώτιος | Κατσογιάννου, Μαριλένα
 9. Διαφθορά, εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία, Δωροδοκία, Δωροληψία, Εμπορία Επιρροής και Απιστία κατά τον Ποινικό Κώδικα | Corruption and Service-Related Crimes: Bribery, Bribery, Influence-Trading and Perjury under the Criminal Code
 10. 27
 11. 0
 12. 0
  • Η διαφθορά αποτελεί ένα καρκίνωμα που αλλοιώνει και υπονομεύει την εσωτερική λειτουργία και εντροπία ενός ολόκληρου συστήματος που στηρίζεται σε βάσεις και κανόνες οι οποίοι αποσαθρώνονται. Βασική έκφραση της διαφθοράς αποτελούν τα εγκλήματα που τελούνται κατά και σχετίζονται με την υπηρεσία. Η παρούσα εργασία ασχολείται με αναφυόμενα ζητήματα από την ποινική αντιμετώπιση μέρους της συνολικής εγκληματικότητας που σχετίζεται με την διαφθορά, η οποία αποτελεί πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας, λύση στο οποίο αναζητούν κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται δηλαδή τα βασικά εν λόγω αδικήματα, όπως αυτά ακριβώς τυποποιούνται στο Ειδικό Μέρος του ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα στο 12ο κεφάλαιο. Πρόκειται για τα εγκλήματα της δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής και της απιστίας. Αφού πρώτα εξεταστούν εν συντομία κάποια διεθνή νομοθετήματα, πράξεις και διεθνείς ενέργειες εν γένει που αφορούν την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς, γίνεται εκτενής ανάλυση για τα εν λόγω αδικήματα που αφορά στην αντικειμενική υπόσταση τους, στο προσβαλλόμενο έννομο αγαθό, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, στις διακεκριμένες μορφές που πιθανώς έχουν κ.ο.κ.
  • Corruption is a cancer that alters and undermines the internal functioning and entropy of an entire system based on foundations and rules that are falling apart. The main expression of corruption are the crimes committed against and related to the service. This paper deals with emerging issues from the criminal prosecution of part of the overall corruption-related crimes, which is a global problem and a solution is sought by governments and international organizations. In the present work, that is, the basic said offenses are examined, as they are standardized in the Special Part of the Penal Code and specifically in the 12th chapter. These are the crimes of bribery, extortion, influence trading and infidelity. After first briefly examining some international laws, acts and international actions in general concerning the fight against corruption, a comprehensive analysis is made of these offenses concerning their objective nature, the impugned legal property, their particular characteristics, the distinct forms they probably have etc.
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές