Το εγκληματικό φαινόμενο: Μια αυθύπαρκτη οντότητα ή μια κοινωνική κατασκευή; Η περίπτωση των οικονομικών εγκλημάτων

The criminal phenomenon: A self-existent entity or a social structure? The case of financial crimes (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γελέκας, Παναγιώτης
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Πέτσας, Ιωάννης
 8. Βασιλαντωνοπούλου, Βασιλική | Κουλούρης, Νικόλαος
 9. έγκλημα | crime | κοινωνική κατασκευή | social structure | εγκληματίας | criminal | κοινωνικός έλεγχος | social control | οικονομικό έγκλημα | financial crime
 10. 48
 11. 14
 12. 0
 13. "Έγκλημα και Κοινωνία/Σοφία Βιδάλη"
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα του εγκληματικού φαινομένου και ειδικότερα, αν πρόκειται για ένα φαινόμενο που ανέκαθεν υφίσταται σε μια κοινωνία ή κάτι που διαμορφώνεται στα πλαίσια λειτουργίας αυτής. Συγκεκριμένα, παρατίθενται τα ποικίλα χαρακτηριστικά που διέπουν το έγκλημα, η έννοια αυτού κι ο τρόπος που γίνεται αντιληπτό στο εσωτερικό μιας κοινωνίας. Επίσης, αναπτύσσεται η συνεισφορά των θεωρητικών προσεγγίσεων στην αντίληψη περί του εγκλήματος, ως αυτές αναπτύχθηκαν στο πέρασμα των χρόνων, τι υποστήριξε καθεμιά εξ’ αυτών και πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων σχετικά με το έγκλημα. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις πεποιθήσεις από πλευράς του κοινωνικού συνόλου σχετικά με το τι θεωρούν ως έγκλημα και κυρίως ποιοι παράγοντες καθορίζουν την αντίληψή τους για το ποια συμπεριφορά εκλαμβάνουν ως εγκληματική, αν αυτοί οι παράγοντες δύνανται να τροποποιηθούν, βάσει παραμέτρων όπως ο χρόνος κι ο τόπος τέλεσης ενός εγκλήματος, καθώς επίσης και τον τρόπο που οι εν λόγω παράγοντες επηρεάζουν την τυποποίηση μιας πράξης ως εγκληματικής σε νομικό επίπεδο. Συν τοις άλλοις, μελετάται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι φορείς άσκησης κοινωνικού ελέγχου, τόσο σε τυπικό όσο και άτυπο επίπεδο, στη διαδικασία αυτή. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η περίπτωση των οικονομικών εγκλημάτων και συγκεκριμένα, τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτής, το προφίλ των δραστών αυτών των εγκλημάτων, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην οριοθέτηση μιας πράξης που εμπίπτει στην οικονομική εγκληματικότητα και πώς οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν αντίστοιχα τη νομική τυποποίηση των οικονομικών εγκλημάτων και κατ’ επέκτασιν την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε βάρος των οικονομικών εγκληματιών.
  • The present dissertation deals with the issue of criminal phenomenon and especially, whether this phenomenon already exists in a society or an entity which is being structured during the solial function. What is more, this dissertation points to the specific features of crime, the meaning of crime and the way is being comprehended in the society. They are also referred the different theoretical attitudes around the criminal concept as they were thrived through the year, what was the main concern of each attitude as well as the way that they attributed to the conformation of crime in our period. In addition, a mention takes place as for the beliefs of the citizens around the criminal phenomenon and especially, which factors define their beliefs for what kind of behavior they receive as criminal, if those factors can be modified depending on time and place and finally, the way that those factors influence the legal procedure of criminal behaviors. Apart from the circumstances being referred above, it is being deliberated the role of the actors who are responsible for the social control and how they affect that legal procedure. However, except for the features of crime in general as a special criminal sector, is being referred the financial crime. and mainly, the charecteristics of this kind of crime, the criminal profile of financial criminals, the current difficulties in demarcation of financial crimes and how these difficulties affect the standardization of financial crimes in the legislation and respectively, the enforcement of penal sanctions to the financial criminals.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές