Όψεις του Οργανωμένου Εγκλήματος πριν και μετά την οικονομική κρίση: η κοινωνική οργάνωση και το modus operandi της λιανικής αγοράς ναρκωτικών

Aspects of Organized Crime Before and After the Economic crisis: The social organization and modus operandi of drug retail market (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 9. Οργανωμένο Έγκλημα | Ναρκωτικά | Κοινωνική οργάνωση | Εγκληματικά δίκτυα | Αλλαγές
 10. 51
 11. 26
 12. 0
  • Το Οργανωμένο Έγκλημα αποτελεί ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο, που εκδηλώνεται με μεγάλη ποικιλομορφία και γι’ αυτό η περιγραφή του είναι δυσχερής. Τις τελευταίες δεκαετίες, υπό τη ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του παγκοσμίως, τόσο η εγκληματολογική ματιά όσο και τα κράτη διεθνώς προβαίνουν σε διαρκείς αναλύσεις και έρευνες επ’ αυτού. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με μία εκ των δραστηριοτήτων του Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα την οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Θα γίνει προσπάθεια αποτύπωσης των αλλαγών στη λιανική αγορά ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας την περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, με σκοπό να αναδειχθεί η ικανότητα προσαρμογής του σε νέες συνθήκες με στόχο τη συνεχή εξάπλωση του και την συσσώρευση μεγαλύτερων κερδών για τα μέλη του. Αρχικά, επιχειρείται η ανάδειξη της δυσκολίας της εννοιολογικής προσέγγισης του φαινομένου, ενώ θα αναλυθούν οι κυριότερες εγκληματολογικές θεωρίες μεταξύ άλλων των D. Cressey και W. Chambliss με έμφαση στην οπτική της δικτύωσης. Ακολούθως παρατίθεται η νομική διάσταση του φαινομένου. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει ζητήματα κοινωνικής οργάνωσης του Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς και πρακτικές στην αγορά των ναρκωτικών ουσιών. Στο τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη λιανική αγορά ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και ήταν αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας από το 2009 και έπειτα και πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στον τομέα αυτόν. Στα συμπεράσματα επιχειρείται συνοπτική ανάλυση με άξονα τη σχέση Οργανωμένου Εγκλήματος και οικονομικής κρίσης ως μία συνθήκη όπου π.χ. αν οι αλλαγές αυτές είναι τυχαίες και μεμονωμένες και πως το Οργανωμένο Έγκλημα βρίσκει ευκαιρίες ακόμα και μέσα σε περιόδους κρίσης να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει τα κέρδη του.
  • Organized Crime is a multifaceted social phenomenon, which is manifested with great diversity and, as a result, it is difficult to describe. During the last decades, due to its exponential growth globally, both the criminology angle and states internationally proceed with constant analyses and researches on it. This paper is concerned with one of the activities of Organized Crime, specifically with organized drug trafficking. There will be an attempt to capture the changes in drug retailing in the center of Athens during the period of the recent economic crisis in Greece, aiming at highlighting its ability to adapt to new conditions so as to constantly expand and bring greater profits to its members. To begin with, there will be an attempt to highlight the difficulty of a conceptual approach to the phenomenon, while the major criminology theories including D. Cressey and W. Chambliss, with emphasis on the networking perspective. Hereupon, the legal aspect of the phenomenon will be cited. The second chapter addresses issues related to the social organization of Organized Crime and practices in the drug market. The third and fourth chapter are refered to the changes that have taken place in drug retailing in the center of Athens which resulted from the economic crisis that our country has been going through since 2009, and how the situation on this sector has developed. In conclusion, there will be a brief analysis focusing on the relationship between Organized Crime and economic crisis as a condition where for example these changes are random and isolated and of how Organized Crime finds opportunities, even during periods of crisis, to develop and grow its profits.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές