Ο ρόλος της FATF, της GRECO και του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονoμικού εγκλήματος κατά την τελευταία δεκαετία. Αποτίμηση και κριτική ανάλυση της επίδρασης που έχει η λειτουργία, οι συστάσεις, υποδείξεις και πολιτικές των οργανισμών αυτών στην αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ελλάδα

The role of the FATF, GRECO and the UN in tackling corruption and financial crime over the last decade. Evaluation and critical analysis of the impact that the operation, the recommendations, the suggestions and the policies of the aforementioned organizations in dealing with the Corruption in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΥΖΙΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΠΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΠΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΛΟΥΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΟΟΣΑ και OECD | Εκθέσεις Αξιολόγησης και Evaluation Reports | Διαφθορά και Corruption | GRECO | UNCAC
 10. 83
 11. 17
 12. 0
 13. Εγκλήματα των ισχυρών Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα. Εκδόσεις ΕΑΠ, Αθήνα
  • Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF), της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος κατά́ την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Αρχικά, επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του φαινομένου της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Η διαφθορά συνδέεται με την οικονομική εγκληματικότητα. Κύρια επιδίωξη των δραστών των εγκλημάτων διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος είναι η διατήρηση του status quo και των συμφερόντων τους. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος, εστιάζοντας στον ΟΗΕ, στη FATF και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς εφαρμογής του κάθε διεθνούς οργανισμού, των συστάσεων που αυτοί απηύθυναν στην Ελλάδα και του τρόπου που η χώρα μας τις εφαρμόζει. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επίδραση των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη, με την Ελλάδα να έχει πραγματοποιήσει πολλές και θετικές προσπάθειες ώστε να προωθηθεί το πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Αναλύονται οι Θεσμικές και οι Νομοθετικές Παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι Νομοθετικές Πρωτοβουλίες για τη θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών καθώς και οι Αρχές και οι φορείς επιβολής του νόμου που ειδικεύονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος καθώς και στην παροχή εγγυήσεων αποδοτικότητας και ανεξαρτησίας. Διαπιστώνεται πως η χώρα μας κάνει συνεχείς προσπάθειες να εναρμονιστεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αλλά και στα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και προτάσεις προς μελλοντική εφαρμογή.
  • The purpose of the present dissertation is to present the role of the Financial Action Task Force (FATF), the Group of States against Corruption (GRECO) and the United Nations (UN), in tackling corruption and financial crime over the last decade in Greece. Initially, the concept of corruption and financial crime is attempted. Corruption is linked to financial crime. The main goal of the corruption perpetrators and financial crime is to maintain the status quo and their interests. Then the International and European Institutional Framework for Combating Corruption and Economic Crime is presented, focusing on the UN, the FATF and the Council of Europe. Reference is made to the implementation mechanisms of each international organization, the recommendations they addressed to Greece and the way our country implements them. Next, the impact of international organizations and international conventions on the Greek legal order is presented, with Greece having made many positive efforts to promote the framework for the fight against corruption and economic crime. The Institutional and Legislative Interventions for the fight against corruption, the Legislative Initiatives for the establishment of effective mechanisms as well as the Principles and law enforcement bodies that specialize in the fight against corruption and financial crime in providing guarantees of efficiency and independency are analyzed. It can be seen that our country is making continuous efforts to harmonize with the needs of the modern era, but also with European and international data. In conclusion, the outcome of the present work and our proposals for future implementation are presented.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.