Σχέση Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Οργανωμένου Εγκλήματος

Relationship of Financial System and Organised Crime (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δημόπουλος, Κωνσταντίνος
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Διονυσοπούλου, Αθανασία
 8. Διονυσοπούλου, Αθανασία | Χλούπης, Γεώργιος
 9. Οργανωμένο Έγκλημα | Organized Crime | Χρηματοπιστωτικός Τομέας | Financial System | Τραπεζικό Απόρρητο | Bank Secrecy | Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος | Money Laundering | Οικονομικό Έγκλημα | Financial Crime | Εγκλήματα των Ισχυρών | Crimes of Powerful | Νομιμοποίηση Παράνομων Εσόδων | Money Laundering
 10. 76
 11. 27
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τη σχέση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Καθώς δεν αποτελεί τη μόνη μορφή εγκληματικότητας που επιδιώκει την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει ο τομέας αυτός, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην έννοια του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και άλλων κατηγοριών εγκλημάτων, με τα οποία υπάρχει συνάφεια. Οικονομική εγκληματικότητα, καθώς και εγκλήματα διεθνή ή διασυνοριακά, αποτελούν τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερη κατηγορία των εγκλημάτων των ισχυρών. Η καταγραφή ιστορικών στοιχείων, όπως και εγκληματολογικών θεωριών που οδήγησαν στις σύγχρονες αντιλήψεις και του σχετικού πλαισίου δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, ενισχύει την επιστημονικότητα των κειμένων που ακολουθούν. Έχοντας παράλληλα στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, κατά το δυνατό, πεποίθησης στον αναγνώστη, για τη μελετώμενη σχέση οργανωμένου εγκλήματος και χρηματοπιστωτικού τομέα, ακολουθεί επιγραμματική καταγραφή του νομοθετικού πλαισίου, τόσο σε διεθνές, όσο και εθνικό επίπεδο, για τα φαινόμενα μελέτης. Καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας των ανθρώπων, η εργασία αυτή εστιάζει στις εκφάνσεις του τομέα που έχουν ποινικό ενδιαφέρον. Ακολούθως, καταγράφεται και η ποινική αντίδραση πάνω στο οργανωμένο έγκλημα. Η ανάλυση αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον στους φορείς, τις διαδικασίες και τους τρόπους, που αντιμετωπίζεται ποινικά ακριβώς η σχέση οργανωμένου εγκλήματος και χρηματοπιστωτικού τομέα. Ζητήματα όπως, η νομιμοποίηση εσόδων που αποκτήθηκαν με παράνομους τρόπους, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, αλλά και η τραπεζική υπεροχή, μοιραία αναλύονται ακολούθως, προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει πρακτικά τη διαπλοκή του τομέα με το οργανωμένο έγκλημα. Τέλος, η εργασία κλείνει με μια κριτική προσέγγιση επί των θιγόμενων ζητημάτων, αποτυπώνοντας τις προσπάθειες ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κρατών, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, σημειώνοντας νέες προοπτικές και πρωτοβουλίες στην προσπάθεια δραστικής ανάσχεσης της συγκεκριμένης εγκληματικότητας.
  • This paper approaches the relationship between organized crime and the financial system/sector. As it is not the only form of crime this paper tries to exploit the opportunities offered by this system, reference is made both to the concept of organized crime, as well as to other relevant categories of criminality. Financial crime, as well as international and cross-border crimes, are the main ones. The same applies to the category of crimes of the powerful. Recording of facts and criminological theories that led to modern perceptions and the relevant context of the prosecution of organized crime, strengthens the scientific nature of the texts that follow. Within the aims of the paper, is to explain also the framework of legislation, at international and national level. As the financial system is an integral part of the markets and legal economic activities, this work focuses on the aspects of the financial system that have a criminal interest. Therefore, there is refence on the penal reaction against organized crime, initially in general and then in more detail. This analysis focuses on the institutions, procedures, and ways that deals the relationship between organized crime and the financial system. Issues such as money laundering, tax evasion, tax avoidance, as well as banking supremacy, are analyzed, so the reader understand better the entanglement of the system with organized crime. Finally, the work ends with a critical approach to the issues involved, noting the efforts to strengthen the effectiveness of the state reaction, means of their competent authorities, noting new perspectives and initiatives, in the effort to actively tackle organized crime.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.