Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και η προστασία του από αντίποινα - Θεσμική προσέγγιση και κριτική αξιολόγηση

Public interest witness protection from retaliation - Institutional approach and criticism evaluation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κουσκούκη, Επαμεινωνδία
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 30 Ιουνίου 2022 [2022-06-30]
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. Κουτσούκου, Ηλέκτρα
 8. Κατσογιάννου, Μαριλένα | Κουλούρης, Νικόλαος
 9. Public interest witness | Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος | Whistleblowing | Διαφθορά | Αντίποινα | Προστασία | Corruption | Protection from retaliation | Witness protection
 10. 1
 11. 38
 12. 16
 13. 0
  • Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, το γνωστό φαινόμενο «whistleblowing», όπως έχει επικρατήσει ως όρος στο ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πεδίο, έχει απασχολήσει τα θεσμικά συστήματα διαφόρων χωρών και η καθιέρωση του αποβλέπει κυρίως στην πάταξη της διαφθοράς μέσω της καταγγελίας και αποκάλυψης παράνομων πράξεων που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της έννοιας του θεσμού και ειδικά στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση του Whistleblowing. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται μια σύντομη ιστορική εξέλιξη των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων και ο θεσμός των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ως δύο ξεχωριστές νομικά περιπτώσεις που υπάγονται στην ειδική κατηγορία μαρτύρων – «πληροφοριοδοτών», για την προστασία των οποίων στο εθνικό δικονομικό δίκαιο σχετικές είναι οι διατάξεις των άρθρων 187Γ, 218, 263Α και 47 ΚΠΔ αντίστοιχα. Η τελευταία περίπτωση του άρθρου 47 ΚΠΔ αναλύεται επαρκώς στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, όπου αναπτύσσονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις εφαρμογής του θεσμού των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και η προστασία τους από τα αντίποινα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρατίθενται οι σύγχρονες διεθνείς και ευρωπαϊκές προβλέψεις για την προστασία των Whistleblowers, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται αξιολόγηση του θεσμού σχετικά με τη συμβολή του στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • The institution of the public interest witness, the well-known phenomenon of "whistleblowing", as it has prevailed as a term in the European and international legal field, has occupied the institutional systems of various countries. Its establishment is mainly aimed at combating corruption by reporting and exposing illegal acts, affecting the public interest. In the present work, an attempt is made to analyze the concept of institution and especially, in the first chapter, a conceptual approach of “Whistleblowing”. The second chapter discusses a brief historical development of public interest witnesses from antiquity to modern times. The third chapter analyzes the institution of protected witnesses and the institution of witnesses of public interest, as two separate legal cases belonging to the special category of witnesses - "informants", for the protection of which, in national procedural law, the provisions of Articles 187C, 218, 263A and 47KPD are relevant respectively. The last case of Article 47KPD is sufficiently analyzed in the third chapter of this report, where the conditions for the application of the institution of public interest witnesses and their protection from retaliation are developed in detail. The fourth chapter presents the current international and European provisions for the protection of “Whistleblowers”, while the last chapter attempts to evaluate the institution, in terms of its contribution to the fight against corruption.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.