Σύγκριση της ιδρυματικής μεταχείρισης των εγκληματιών του λευκού κολάρου και των στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος στις ελληνικές φυλακές

A comparative study of the white-collar and the organized criminals’ treatment in the Greek penitentiary system (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σπανουδάκη, Μαρία
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Αλοσκόφης, Ουίλιαμ
 8. Αλοσκόφης, Ουίλιαμ | Κόρος, Δημήτριος-Λάζαρος
 9. Φυλακή | Prison | οργανωμένο έγκλημα | organized crime | έγκλημα του λευκού κολάρου | white-collar crime | κρατούμενοι | prisoners | διαφοροποιημένη μεταχείριση | differential treatment | σωφρονιστικό σύστημα | correctional system | διαφθορά | corruption
 10. 37
 11. 43
 12. Περιλαμβάνει πίνακα περιεχομένων και πίνακα συντομογραφιών και ακρωνυμίων
 13. Σ. Βιδάλη, Ν. Κ. Κουλούρης, Χ. Παπαχαραλάμπους, (Επιμ.), Εγκλήματα των ισχυρών: Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη σύγκριση της ιδρυματικής μεταχείρισης των εγκληματιών του λευκού κολάρου και των στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος στις ελληνικές φυλακές και είναι αποτέλεσμα εμπειρικής έρευνας με τη μέθοδο των εις βάθος συνεντεύξεων σε ένα μικρό δείγμα δέκα στελεχών του σωφρονιστικού προσωπικού του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι, της μεγαλύτερης σε πληθυσμό κρατουμένων φυλακής της Ελληνικής Επικράτειας. Το ερευνητικό ενδιαφέρον κινήθηκε γύρω από τη σωφρονιστική μεταχείριση και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων κράτησης καθεμίας εκ των δύο κατηγοριών κρατουμένων. Στόχος είναι η προσπάθεια να αναδειχθεί η τυχόν διαφοροποιημένη μεταχείριση των δύο κατηγοριών κρατουμένων και οι τομείς της ιδρυματικής ζωής στους οποίους αυτή εντοπίζεται, όπως τουλάχιστον γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση και η κοινωνική τοποθέτηση της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος με αναγωγή και στην ελληνική πραγματικότητα. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζεται η έννοια του εγκλήματος του λευκού κολάρου και η κοινωνική της οργάνωση. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές, στοχεύσεις και τάσεις της σωφρονιστικής μεταχείρισης των κρατουμένων του λευκού κολάρου και του Οργανωμένου εγκλήματος. Ιδιαίτερη μνεία σε χωριστό κεφάλαιο επιφυλάσσεται στη συμβολή της διαφθοράς στα Καταστήματα Κράτησης ως ιδιαίτερου παράγοντα διαφοροποιημένης μεταχείρισης των κρατουμένων. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται το είδος της διεξαχθείσας έρευνας, η μεθοδολογία αυτής και επιχειρείται η ανάλυση των απόψεων των συμμετεχόντων. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και ορισμένες σκέψεις αξιοποίησης αυτών στον σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής.
  • The main object of study in the present thesis is a comparative analysis of the white- collar and the organized criminals’ treatment in the Greek penitentiary system as a result of research activity through in-depth interviews with a small control group of ten prison officers employed at Korydallos prison, the biggest in the number of inmates Greek prison. The research interest revolved around the penitentiary treatment and the demonstration of the particularity regarding the treatment of each of the two categories of prisoners. All these in an attempt to ascertain whether or not a condition of differential penitentiary treatment actually exists, in the way that the prison officers understand its existence, its probable causes and the sectors of the institutional life, where it can be identified. In the first chapter of the thesis, an attempt is made to apply a contextual and social definition of the concept of organized crime, in regards to the Greek society. Subsequent to this, clarification is given as to the contextual and social definition of the concept of white-collar crime. Added to this, reference is made to the basic principles, targets and trends of the white- collar and the organized criminals’ correctional treatment. Special mention in a different chapter of this thesis is made to the contribution of corruption in prison as a distinctive factor that leads to prisoners’ differential treatment. The next chapters present the research study, its methodology and the analysis of the participants’ opinions. The last chapter presents the conclusions of the research and some thoughts to be valued in future anti- crime policy.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.