Τα εγκλήματα διαφθοράς υπό το πρίσμα του νέου Ποινικού Κώδικα

The corruption crimes in the light of the new Penal Code (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κωνσταντοπούλου, Δήμητρα
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Βούλγαρης, Δημήτριος
 8. Κουτσούκου, Ηλέκτρα | Βιδάλη, Σοφία
 9. Ποινικός Κώδικας | Penal Code | διαφθορά | corruption | τροποποιήσεις | amendments | ποινή | penalty | Διεθνείς Οργανισμοί | International Organizations
 10. 42
 11. 0
 12. 0
 13. Τα εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα
  • Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει συμβάλει καθοριστικά στην διεθνοποίηση του φαινομένου της διαφθοράς, με συνέπεια συνεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες για την συγκρότηση ενός αυστηρού πλέγματος προστασίας. Ωστόσο, όσο εντείνονται τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς, τόσο οι δράστες των εν λόγω εγκλημάτων επινοούν εξελιγμένες μεθόδους για να αποκρύψουν τα εγκλήματα διαφθοράς που διαπράττουν. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένας αέναος κύκλος ανατροφοδότησης της διαφθοράς καθώς και της νομοθετικής δράσης για την περιστολή της. Βασική μορφή της διαφθοράς είναι οι πράξεις της δωροδοκίας και δωροληψίας αντίστοιχα και ιδίως στην σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα εγκλήματα διαφθοράς διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) χαμηλή ορατότητα, β) πολυπλοκότητα, γ) διάχυση ευθύνης σε πολλά πρόσωπα, δ) διάχυση θυματοποίησης και ε) δυσκολία στην επιτυχή έρευνα και δίωξη. Ένας σημαντικός δημόσιος τομέας στον οποίο εντοπίζονται εστίες διαφθοράς είναι το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Σε επίπεδο δημοσίου δικαίου η διαφθορά εντοπίζεται στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Σε επίπεδο ποινικού δικαίου η διαφθορά εντοπίζεται στα ακόλουθα: α) σε πράξεις δωροδοκίας δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, β) στο πεδίο της νομοθέτησης, όπου οι διατάξεις είναι αποτέλεσμα των πελατειακών σχέσεων μεταξύ των εκπροσώπων της πολιτικής εξουσίας και ισχυρών οικονομικών παραγόντων, γ) στον μηχανισμό της δίωξης των εγκλημάτων, που αποτελεί προϋπόθεση κεφαλαιώδους σημασίας για την έναρξη της ποινικής διαδικασίας και δ) στην εκμετάλλευση των δυσλειτουργιών του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, που προκύπτουν από την πολυνομία και την εκμετάλλευση νομικών κενών. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των εγκληματών διαφθοράς υπό το πρίσμα του νέου Ποινικού Κώδικα. Θα αναφερθούν οι νέες διατάξεις που αφορούν τα εν λόγω εγκλήματα, το νέο πλαίσιο ποινών, καθώς και ζητήματα διαχρονικού δικαίου. Βασικά χαρακτηριστικά του νέου Ποινικού Κώδικα Ν. 4619/2019 είναι η ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος ποινών, η κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, η κατάργηση των πταισμάτων και ο εξορθολογισμός των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς.
  • The globalization of the economy has contributed decisively to the internationalization of the phenomenon of corruption, resulting in continuous legislative initiatives to establish a strict safety net. However, as anti-corruption measures intensify, the perpetrators of these crimes devise sophisticated methods to conceal the crimes of corruption they are committing. In this way there is a perpetual cycle of feedback of corruption as well as legislative action to curb it. The basic form of corruption is the acts of bribery and venality respectively and especially in the relationship between the public and private sectors. Corruption crimes are distinguished by the following characteristics: a) low visibility, b) complexity, c) diffusion of responsibility to many persons, d) diffusion of victimization and e) difficulty in successful investigation and prosecution. An important public sector in which hotbeds of corruption are identified is the justice system. At the level of public law, corruption lies in the field of public procurement. At the level of criminal law, corruption is found in the following: a) acts of bribery of judicial and prosecutorial officers, b) in the field of legislation, where the provisions are the result of clientelism between the representatives of the political power and powerful economic actors, c) in the mechanism of prosecution of crimes, which is a prerequisite of fundamental importance for the initiation of criminal proceedings and d) in the exploitation of the malfunctions of the award system criminal justice, resulting from the overregulation and exploitation of legal loopholes. This paper deals with the issue of corruption crimes in the light of the new Penal Code. The new provisions concerning these crimes, the new framework of penalties as well as issues of diachronic law will be mentioned. Key features of the new Penal Code of Law 4619/2019 are the radical restructuring of the penalty system, the abolition of anachronistic provisions of the Special Part of the Penal Code, the abolition of misdemeanours and the rationalization of financial and corruption crimes.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.