Πολιτικές αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών από εγκληματικές οργανώσεις και τελωνειακός έλεγχος. Μελέτη περίπτωσης στη σύγχρονη Ελλάδα.

Policies to tackle drug trafficking by criminal organizations and customs control. Case study in modern Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ντιγκμπασάνης, Πασχάλης
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Ιουλίου 2022 [2022-07-18]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Κουλούρης, Νικόλαος
 8. Κασάπογλου, Άννα
 9. οργανωμένο έγκλημα | διασυνοριακό έγκλημα | κοινωνικός έλεγχος | αντεγκληματική πολιτική | ναρκωτικά | τελωνειακή υπηρεσία
 10. 64
 11. 31
 12. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το οργανωμένο έγκλημα, τις πολιτικές που κατά καιρούς εκπονούνται για την αντιμετώπισή του και παράλληλα αναλύει το κοινωνικό πρόβλημα της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών ως οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και τον έλεγχό της. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση του φαινομένου διαχωρίζοντάς το από λοιπές μορφές εγκληματικής δράσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή προκειμένου να καταδειχθεί η διαχρονικότητα και εξέλιξή του έως την σημερινή του μορφή στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. Διερευνάται ο ρόλος της πολιτικής στα πλαίσια της καταπολέμησης και ελέγχου του οργανωμένου εγκλήματος, όπως και ο ρόλος της τεχνολογικής και χρηματοπιστωτικής εξέλιξης υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης που έπληξε τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Τα ανωτέρω προσεγγίζονται σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και σε μια κοινωνία της αγοράς που μέσω ανισοτήτων προάγει το έγκλημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, κατόπιν του εννοιολογικού διαχωρισμού μεταξύ τυπικού και άτυπου κοινωνικού ελέγχου, η μελέτη επικεντρώνεται στα ιδεολογικά πρότυπα της διαμορφωθείσας αντεγκληματικής πολιτικής σχετικά με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως αυτό λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα την τελευταία 30ετία. Παράλληλα, διενεργείται μια κριτική πραγμάτευση του διαχ,ειριστικού προτύπου που επικρατεί στην εκάστοτε ακολουθούμενη αντεγκληματική πολιτική το οποίο, κατά το στάδιο της εγκληματοποίησης, στρέφεται στην εκτίμηση κινδύνων σε προδρασιακό στάδιο. Αναλύονται οι διαδικασίες εγκληματοποίησης μέσω επιλεκτικών και αξιολογικών κρίσεων του κρατικού μηχανισμού, καθώς και της αναπαραγωγής αυτών στην προσπάθειά του να ελέγξει το έγκλημα. Στο τρίτο κεφάλαιο, η μελέτη επικεντρώνεται στην κύρια εγκληματική δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος ήτοι στη διακίνηση ναρκωτικών και λοιπών εξαρτησιογόνων ουσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4139/2013 – ΦΕΚ Α – 74/20.3.2013), ενώ αναλύεται ο διωκτικός ρόλος των τελωνειακών υπηρεσιών και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας επιφορτισμένων με την καταστολή και τον έλεγχο της συγκεκριμένης εγκληματικής δράσης. Καταγράφεται ο διασυνοριακός χαρακτήρας της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ μέσω εκθέσεων της ΕΛΑΣ, του ΣΟΔΝ, και λοιπών φορέων αποτυπώνονται ετήσια διαχρονικά στατιστικά δεδομένα περιστολής του φαινομένου. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται μια πραγματική περίπτωση ανεπιτυχούς εισαγωγής στην Ελληνική επικράτεια ναρκωτικών ουσιών που έλαβε χώρα σε κεντρικό χερσαίο συνοριακό σταθμό, αναδεικνύοντας το διασυνοριακό χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος στο πεδίο της διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, αναλύεται ο σχεδιασμός και ο τρόπος δράσης της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς και οι στοχευμένες ενέργειες της τελωνειακής υπηρεσίας στην σύλληψη αρχικά τουλάχιστον ενός δράστη.
  • This dissertation deals with organized crime, the policies that are drawn up from time to time to deal with it, while at the same time it analyzes the social problem of drug trafficking as an organized criminal activity. More specifically, in the first part, the conceptual demarcation of the phenomenon is attempted, separating it from other forms of criminal activity, while at the same time a brief historical review is carried out in order to demonstrate its timelessness and evolution to its current form in modern Greek society. The role of politics in the context of the fight against and control of organized crime is explored, such as and the role of technological and financial development in the light of the economic crisis that has affected existing social structures. This is approached in a context of globalisation and in a market society that promotes crime through inequalities. In the second chapter, on the basis of the conceptual separation between formal and informal social control, the study focuses on the ideological models of the anti-crime policy that has been formulated with regard to the fight against organized crime, as it has been taking place in Greece over the last 30 years. at the stage of forensicisation, it turns to risk assessment at an early stage. Ato analyse criminalisation processes through selective and value judgments of the state apparatus, as well as their reproduction in the effort to control crime. In the third chapter, the study focuses on the main criminal activity of organised crime, which is the trafficking of drugs and other addictive substances, while analysing the prosecuting role of customs services and other security forces responsible for suppressing and controlling this criminal activity. The cross-border nature of drug trafficking is recorded, while through reports by ELAS, SODN, and other bodies, annual longitudinal statistical data on the reduction of the phenomenon are recorded. The fourth chapter examines a real case of unsuccessful importation into Greek territory of narcotic substances taken froma central land border post, highlighting the cross-border nature of organized crime. At the same time, the mechanism of deception and the modus operandi of this particular criminal group are analyzed, as well as the targeted actions of the customs service in the initial arrest of at least one perpetrator
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.