Τα εγκλήματα των ισχυρών και η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου: εγκληματολογική προσέγγιση

The crimes of the powerful and the principle of equality before the law: a criminological approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μουρτζανός, Εμμανουήλ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. Πανάγος, Κωνσταντίνος
 8. Πανάγος, Κωνσταντίνος | Αλοσκόφης, Ουίλλιαμ
 9. εγκλήματα των ισχυρών | crimes of the powerful | κοινωνικός έλεγχος | social control | επιλεκτικότητα | selectivity | ατιμωρησία | impunity | ανισότητα | inequality | διαφθορά | corruption
 10. 59
 11. 27
 12. 0
  • Τα εγκλήματα των ισχυρών αποτελούν μία ιδιάζουσα περίπτωση σοβαρής εγκληματικότητας, η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων. Τα εγκλήματα αυτά υπερβαίνουν το άτομο-θύμα προκαλώντας βαρύτατες κοινωνικοοικονομικές βλάβες σε ολόκληρες πληθυσμιακές μάζες, ενώ, παραδόξως, αντιμετωπίζονται με επιείκεια από τα όργανα κοινωνικού ελέγχου. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις βασικές όψεις της εγκληματικότητας των ισχυρών, το ρόλο του κοινωνικού ελέγχου στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων και την επιλεκτική αντιμετώπιση και ατιμωρησία που απολαμβάνουν οι δράστες που προέρχονται από τις ανώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η επίδραση της κοινωνικοοικονομικής ισχύος των δραστών στην επιλεκτικότητα των φορέων κοινωνικού ελέγχου. Αρχικά, αναλύονται το έγκλημα του λευκού περιλαιμίου, το κρατικο-εταιρικό έγκλημα και το οργανωμένο έγκλημα, ως κυριότερες μορφές βαριάς οικονομικής εγκληματικότητας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο φάσμα της εγκληματικότητας των ισχυρών. Για την πλήρη κατανόηση τους γίνονται παραπομπές στις εγκληματολογικές θεωρίες που αφενός τις ανέδειξαν και αφετέρου έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα για την αναζήτηση και εξέταση νέων παρεκλίνουσων συμπεριφορών που μέχρι τότε ήταν άγνωστες στο κοινό. Επίσης, αναλύεται το φαινόμενο της διαφθοράς σε όλες τις μορφές του, ως αναγκαίο λειτουργικό στοιχείο της ανάπτυξης, επικράτησης και εξάπλωσης των εγκλημάτων των ισχυρών. Στη συνέχεια, αναλύεται η τάση των φορέων τυπικού κοινωνικού ελέγχου να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας του δρόμου, ενώ οι δράστες υψηλού κύρους δρουν στο απυρόβλητο. Επιπρόσθετα, εξετάζεται ο ρόλος των ΜΜΕ, στην αναπαραγωγή ανισοτήτων, στοχοποιώντας τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και συγκαλύπτοντας τα εγκλήματα των ισχυρών. Επιπλέον, εξετάζεται η μεροληπτική λειτουργία των θεσμών, ως κύριος παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη αυτού του είδους εγκληματικότητας. Τέλος, περιγράφονται οι υποθέσεις της Siemens και των Ζωνιανών, μέσα από τις οποίες γίνονται αντιληπτοί οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη, στην αναποτελεσματική δίωξη και στην ατιμωρησία των ισχυρών δραστών.
  • The crimes of the powerful are a special case of serious criminality, which includes a wide range of crimes. These crimes go beyond the individual victim, causing serious socio-economic damage to entire populations, while, paradoxically, they are dealt with lenience by the social control bodies. This thesis deals with the basic aspects of criminality of the powerful, the role of social control in the reproduction of inequalities and the selective treatment and impunity enjoyed by perpetrators from the upper socio-economic classes. The aim is to highlight the effect of the socio-economic power of the perpetrators on the selectivity of social control bodies. Initially, white-collar crime, corporate-state crime and organized crime are analyzed as the main forms of serious economic criminality, which are included in the spectrum of crime of the powerful. For their full understanding, references are made to the criminological theories that on the one hand highlighted them and on the other hand gave the kick-off for the search and examination of new deviant behaviors that until then were unknown to the public. Also, the phenomenon of corruption in all its forms is analyzed, as a necessary functional element of the development, prevalence and spread of the crimes of the powerful. Next, the tendency of standard social control bodies to focus on tackling street crime is analyzed, while the perpetrators of high prestige act unharmed. In addition, the role of the media in reproducing inequalities, targeting weak social groups and covering up the crimes of the powerful is examined. In addition, the discriminatory operation of the institutions is examined, as a main factor that favors the development of this type of crime. Finally, the cases of Siemens and Zoniana are described, through which the factors that contribute to the development, the ineffective persecution and the impunity of the powerful perpetrators are understood.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.