ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΙΚΡΙΚΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
 8. ΓΑΡΗ, ΜΥΡΤΩ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Φωτοβολταϊκά συστήματα | Χωροθέτηση | Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 10. 21
 11. 44
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες.
  • Τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη για μείωση της χρήσης των συμβατικών μορφών παραγωγής ενέργειας και αύξηση της χρήσης και αξιοποίησης των μέγιστων δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την Ελλάδα να είναι σε θέση να αποκτήσει σημαντικά οφέλη από την αξιοποίηση του πλούσιου ηλιακού, αιολικού και υδροηλεκτρικού δυναμικού της. Ωστόσο, ένας διεθνής σχεδιασμός προς την κατεύθυνση της αειφορίας πρέπει να τηρεί ένα λογικό φάσμα χωροθέτησης των ΑΠΕ ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν συγκρούσεις χρήσεων γης, αλλά και περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Κατανοώντας την αξία της ηλιακής ακτινοβολίας και του μεγέθους της ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από αυτή, η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης και διαστασιολόγησης των ΑΠΕ σε περιφερειακή κλίμακα, με περιοχή εφαρμογής το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας της Λάρισας, στοχεύοντας στη διασφάλιση της επίτευξης του εθνικού στόχου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η δυνατότητα επίτευξης των άλλων εθνικών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η μεθοδολογία βασίστηκε τόσο στην καταγραφή της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, όσο και στην ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας σε φυσικό, ανθρωπογενές κι ενεργειακό επίπεδο. Χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή της μεθοδολογίας και την παραγωγή οπτικών αποτελεσμάτων αποτέλεσαν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή των περιορισμών, η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και ο χωρισμός τους σε κλάσεις και τέλος, η εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης για την εκτίμηση των διαθέσιμων προς χωροθέτηση περιοχών.
  • Both at the European and international level, there is an urgent need to reduce the use of conventional forms of energy production and increase the use and utilization of the maximum potential of renewable energy sources, with Greece being able to obtain significant benefits from the utilization of its rich solar, wind and hydroelectric potential. However, an international planning in the direction of sustainability must observe a reasonable range of RES placement in order to deal with any conflicts of land uses, but also environmental and social impacts that may arise.Understanding the value of solar radiation and the amount of electricity that can be produced from it, this work deals with a methodology for optimal placement and dimensioning of RES on a regional scale, with an application area of the continental part of the Regional Unit of Larissa, aiming to ensure the achievement of the national objective for dealing with climate change, without however, degrading the possibility of achieving the other national objectives for the protection of the environment. The methodology was based both on the recording of the current European and national legislation, and on the analysis of the prevailing situation in the Regional Unit of Larissa at a natural, man-made and energy level. A useful tool for the application of the methodology and the production of visual results were the Geographical Information Systems (GIS), with the help of which the restrictions were applied, the selection of the evaluation criteria and their division into classes and finally, the application of the multi-criteria analysis for the assessment of the areas available for placement.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.