Αποκλεισμοί και προσβασιμότητα Αστικών Υπαίθριων Χώρων σε Πόλεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους: Κοινωνικο-χωρικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις. Το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης.

Exclusion and accessibility of urban open spaces in small and medi-um sized cities: Socio-spatial and Environmental aspects. The case study of Alexandroupolis. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χατζόπουλος, Νικόλαος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Βιτοπούλου, Αθηνά
 8. Μιχέλη, Άννα | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Αστικοί Υπαίθριοι Χώροι | Προσβασιμότητα | Πόλεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους | Αποκλεισμοί | κοινά | Αλεξανδρούπολη
 10. 2
 11. 7
 12. 23
 13. Αρχικά μέσω επιτόπιας παρατήρησης και σε συνδυασμό με βιβλιογραφική έρευνα, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της Αλεξανδρούπολης. Αντλώντας πληροφορίες από το πιο πρόσφατο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης έγινε επιλογή της περιοχής μελέτης, η οποία διαχωρίστηκε σε ενότητες βασισμένες στις Πολεοδομικές Ενότητες του ΓΠΣ. Πάνω σε αυτές τις ΠΕ έγινε χαρτογραφική αποτύπωση των Αστικών Υπαίθριων Χώρων της πόλης και καταγραφή των στοιχείων που καθορίζουν τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά τους. Από τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας προέκυψαν τα βασικά ζητούμενα. της έρευνας ερωτηματολογίου, τα οποία και δομήθηκαν σε δομημένο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 19 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δυο ενότητες. Οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας είναι 7 και αφορούν δημογραφικά χαρακτη-ριστικά των συμμετεχόντων. Στη δεύτερη ενότητα, η οποία αποτελείται από τις υπόλοιπες 12 ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες καλούνται να σώσουν απαντήσεις σχετικά με τη σχέση του με τους Αστικούς Υπαίθριους Χώρους. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Google Forms. Αυτή η μέθοδος προτιμήθηκε επειδή η διαδικασία συλλογής των δεδομένων υλοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με χαμηλό κόστος και δίνεται η δυνατότητα ευκολότερης συλλογής δεδομένων «από απόσταση». Μετά τη συλλογή των απαντήσεων, πραγματοποιήθηκε στατιστική και περιγραφική ανάλυση των δεδομένων μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS26.
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού προσβασιμότητας των αστικών υπαίθριων χώρων μέσα από τη μελέτη και ανάδειξη των δυναμικών σχέσεων των περιβαλλοντικών μετασχηματισμών αυτών των χώρων με το κοινωνικο-χωρικό συγκείμε-νο. Το χωρικό πεδίο της μελέτης είναι οι πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπου ζητή-ματα που αφορούν την παραγωγή και προσβασιμότητα των αστικών υπαίθριων χώρων συ-χνά παραγνωρίζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίστανται. Αρχικά επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση των βασικών όρων και εννοιών, όπως ο ορισμός της κλίμακας μεγέθους των πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους καθώς και των αστικών υπαίθριων χώρων που αναπτύσσονται εντός τους. Έπειτα, παρουσιάζεται η ανά-δειξη των αστικών υπαίθριων χώρων ως κοινά (commons) και μέσα από παραδείγματα διεθνούς βιβλιογραφίας αναπτύσσεται η προβληματική ως προς τη διάθεση, τη χρήση, τη διαχείριση και διακυβέρνησή τους. Έπειτα, μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, αναλύονται οι ανισότητες που προκύπτουν στη χωρική κατανομή, την προσβασιμότητα και την ποιότητα των αστικών υπαίθριων χώρων και οι κοινωνικές τους επιπτώσεις. Καταγράφονται οι επιπτώσεις της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξής των Αστικών Υπαίθριων Χώρων, τόσο στο επίπεδο της πόλης (πολεοδομική ανάπτυξη και αστικός σχεδιασμός), σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, ως συνέπεια της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Έμφαση δίνεται σε έρευνες που αφορούν Πόλεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους και πε-ριγράφονται παραδείγματα μελέτης της προσβασιμότητας Αστικών Υπαίθριων Χώρων σε Πόλεις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους. Στη συνέχεια, μελετάται το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης. Γίνεται αναφορά στην ι-στορική εξέλιξη της πόλης και τη διαχρονική εξέλιξη των πολεοδομικών και δημογραφι-κών της χαρακτηριστικών. Εντοπίζονται, κατηγοριοποιούνται και μελετώνται οι αστικοί υπαίθριοι χώροι της πόλης, η χωρικής τους κατανομή, η ποιότητα και τα βασικά τους χαρα-κτηριστικά. Από την ανάλυση των παραπάνω προκύπτουν τα ζητούμενα του ερωτηματολο-γίου για τους Αστικούς Υπαίθριους Χώρους της πόλης. Τέλος, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, δομείται το ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το ο-ποίο πραγματοποιείται η έρευνα σε κατοίκους της πόλης. Αναλύονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και με βάση αυτά προκύπτουν τα συμπεράσματα αναφορικά με την προ-σβασιμότητα των Αστικών Υπαίθριων Χώρων της πόλης και των κοινωνικο-χωρικών και περιβαλλοντικών αποκλεισμών
  • The main purpose of this thesis is the investigation of the accessibility level of Public Ur-ban Space though the study and promotion of the dynamic relations of those spaces in the socio-spatial context. The spatial field of the study are Small and Medium Sized Cities of Towns, where the aspects regarding the production and accessibility of public urban space are often underestimated, though still exist. First, a conceptual approach of basic terms and meanings is attempted, regarding the scale of Small and Medium Sized Cities and the Public Urban Space that evolves within them. Then, through the presentation of Public Urban Space as urban commons and examples taken from similar studies, the issues regarding the disposal, use, governance, and govern-ment are being elaborated. Consequently, through literature review, the inequalities that emerge from spatial alloca-tion, accessibility and quality of Public Urban Space and their socio-spatial and environ-mental implications, are being analyzed. The consequences of uneven distribution of Public Urban Spaces are being registered, in national as well as international level, because of the implementation of neoliberal policies in urban design and urban governance. The thesis fo-cuses on studies regarding Small and Medium Sized Cities and case studies regarding the accessibility of Public Urban Spaces in such cities are mentioned and analyzed. Then, the case study of Alexandroupolis is studied in detail. We attempt an analysis re-garding the historical course of the city and the evolution of its demographics and urban characteristics. We point out and analyze the main Public Urban Spaces based on their spa-tial allocation, their objective and subjective quality, and their basic characteristics. The desiderata of the questionnaire, regarding the Public Urban Space of Alexandroupolis are the result of the above-mentioned analysis. Finally, the questionnaire is formed, based upon the data of the previous study, and a study regarding the preferences and opinion of the residents is conducted. The data of the study are analyzed and the conclusions regarding the accessibility and socio-spatial aspects of Public Urban Spaces of the city are made.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές