Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και νερό. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Sustainable development goals and water. The case of Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Zarntava, Kyriaki
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Skoulikaris, Charalampos
 8. Keramaris, Evangelos | Zervas, Efthimios
 9. Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 | αντζέντα 2030 | δείκτης | διαχείριση υδατικών πόρων | λειψυδρία | κλιματική αλλαγή | Sustainable Development Goal 6 | agenda 2030 | indicator | water resource management | water scarcity | climate change
 10. 4
 11. 51
 12. Postgraduate Diploma Thesis
  • Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 6) ‘Καθαρό νερό και αποχέτευση’ σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην πορεία υλοποίησης του στην Ελλάδα. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι η επίτευξη του SDG 6 δεν είναι ευοίωνη. Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να ζουν χωρίς ασφαλή διαχείριση πόσιμου νερού και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγιεινής ιδίως σε αγροτικές περιοχές και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η υποσαχάρια Αφρική βιώνει τον πιο αργό ρυθμό προόδου στον κόσμο. Σε διασυνοριακό επίπεδο, μόνο 24 από τις 153 χώρες έχουν όλα τα διασυνοριακά ύδατα τους υπό καθεστώς διακρατικών συμφωνιών διαχείρισης. Τα τρέχοντα ποσοστά της προόδου επίτευξης του SDG6 πρέπει να τετραπλασιαστούν για να επιτευχθεί ο παγκόσμιος στόχος της καθολικής πρόσβασης σε πόσιμο νερό έως το 2030. Όσο αφορά την Ελλάδα η εφαρμογή του SDG 6 είναι ικανοποιητική. Η καθολική και δίκαιη πρόσβαση σε πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας για όλους, δηλαδή το SDG 6.1, έχει ήδη επιτευχθεί. Οι στόχοι SDG 6.2 και 6.3 έχουν επιτευχθεί με υψηλά σκορ και θετική τάση εξέλιξής. Εθνικός στόχος είναι ο πλήρης περιορισμός της έκλυσης ρύπων από τα λύματα στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στα γλυκά ύδατα και μεγιστοποίηση της προστασίας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού και το υδατικό στρες (SDG 6.4) η Ελλάδα, ως ευάλωτη χώρα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ξηρασίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού από επαρκώς επεξεργασμένα αστικά λύματα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, για την άρδευση των καλλιεργειών, με στόχο την εξοικονόμηση υδατικών πόρων. Η Ελλάδα έχει βελτιώσει όλους τους υποστόχους του στόχου SDG 6.5 το 2020. Μελλοντική προτεραιότητα της χωράς είναι η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα σε επίπεδο διασυνοριακής λεκάνης απορροής ποταμού καθώς και των θεμάτων ελέγχου των πλημμυρών και ποιότητας των υδάτων, με στόχο την προσαρμογή των υδατικών πόρων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • The purpose of the Diplomatic Thesis is to evaluate the implementation of the Sustainable Development Goal (SDG 6) 'Clean water and sanitation' at the global level, with special emphasis on its implementation in Greece. The data to date show that the achievement of SDG 6 is not auspicious. Billions of people around the world still live without safe drinking water management and access to basic sanitation services especially in rural areas and less developed countries. Sub-Saharan Africa is experiencing the slowest rate of progress in the world. At the transboundary level, only 24 out of 153 countries have all their transboundary waters under transboundary management agreements. The current rates of progress towards achieving SDG6 must be quadrupled to achieve the global goal of universal access to drinking water by 2030. As far as Greece is concerned, the implementation of SDG 6 is satisfactory. Universal and equitable access to high-quality drinking water for all (SDG 6.1) has already been achieved. SDG targets 6.2 and 6.3 have been achieved with high scores and a positive development trend. The national goal is to completely limit the release of pollutants from sewage into the environment, especially into fresh waters, and to maximize the protection of surface and groundwater. Regarding water conservation and water stress (SDG 6.4), Greece, as a vulnerable country to the effects of climate change and drought, places particular emphasis on efforts to complete the relevant legislative framework that will allow the reuse of water recovered from sufficient treated municipal wastewater in the context of the circular economy, for the irrigation of crops, with the aim of saving water resources. Greece has improved all sub-targets of SDG 6.5 in 2020. The country's future priority is to achieve the objectives of the EU Water Framework Directive at transboundary river basin level as well as flood control and water quality issues, with aimed at adapting water resources to the effects of climate change.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές