Υδροδιπλωματία: Ιστορική ανάλυση της διαχείρισης των διασυνοριακών ποτάμιων συστημάτων της Ελλάδας και κίνδυνοι λόγω κλιματικής αλλαγής.

 1. MSc thesis
 2. Στεφανοπούλου, Δέσποινα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Σκουληκάρης, Χαράλαμπος
 8. Νάστος, Παναγιώτης | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Υδροδιπλωματία | Διασυνοριακοί Ποταμοι | Κλιματική Αλλαγή | Δείκτης Υδροδοπλωματίας
 10. 11
 11. 95
 12. Η λεκάνη απορροής του Έβρου Ποταμού, μεταξύ Βουλγαρίας Τουρκίας και Ελλάδας (Oszahin E. et.al., 2018),Χάρτης Χρήσεων γης – κάλυψης από Corine Land Cover 2015, (Ozsahin E., 2018),Χημική και οικολογική κατάσταση του υδατικού συστήματος του ποταμού Έβρου για το τμήμα που απορρέει στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα (Skoulikaris, 2021),Θέσεις φραγμάτων και ταμιευτήρων κατά μήκος του ποταμού ‘Εβρου στο τμήμα της Βουλγαρίας (πηγή:https://maritsa.meteo.bg/apache2-default/maritsa),Θέσεις ταμιευτήρων σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία ( ΕΓΥ 2015, Χουβαρδάς Κ. & Παπαποστόλου Χ., 2016),Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (άμεσο ισοδύναμο) και κατανάλωσης πετρελαίου για τα διάφορα RCP. Η γκρίζα περιοχή υποδεικνύει το 98ο και το 90ο εκατοστημόριο (ανοιχτό/σκούρο γκρι). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν τα 4 RCPs (van Vuuren et al. 2011),Λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου (Skoulikaris C., 2008),Χημική (αριστερά ) και οικολογική (δεξιά ) κατάσταση του υδατικού συστήματος του ποταμού Νέστου (κίτρινη λεκάνη) (Skoulikaris C. ,2021),Κατασκευασμένα , υπό κατασκευή και υπό μελέτη φράγματα στη λεκάνη απορροής του ποταμού Aώου/Vojsa. (Peters, R. Et al. 2021),Εκτιμώμενη αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας με βάση τις ειδικές αναφορές για την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (Special Report on Emissions Scenarios -SRES) και τα Αντιπροσωπευτικές πορείες των αερίων του θερμοκηπίου (representative concentration pathway -RCP), (IPCC2014, European Environment Agency, 2017)
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου Υδροδιπλωματία ενώ περιγράφονται οι μηχανισμοί δράσης της καθώς και τα επίπεδα επιρροής της όχι μόνο στα υδατικά συστήματα αλλά και στην κοινωνία. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι διασυνοριακοί ποταμοί και οι λεκάνες απορροής τους στην Ελλάδα, ποιοτικά και ποσοτικά, συνδέοντας τα καταγεγραμμένα προβλήματα με την κλιματική αλλαγή στην περιοχή. Επιχειρείται περεταίρω ποιοτική κατάταξη των περιπτώσεων διασυνοριακής συνεργασίας της Ελλάδας με τις αντίστοιχες γείτονες χώρες με κριτήρια: την ύπαρξη ή όχι διακρατικής συμφωνίας, το κοινό πλαίσιο αναφοράς, την ανταλλαγή πληροφορίας, την ύπαρξη ή όχι κοινής διεπιστημονικής ομάδας και την καταγεγραμμένη πρόοδο στην διαχείριση του υδάτινου σώματος (τάσεις ή όχι βελτίωσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων). Τέλος δημιουργείται ένας δείκτης Υδροδιπλωματίας (HyDI) ως εργαλείο, για την ποσοτικοποίηση των ευρημάτων της ανασκόπησης για κάθε ποτάμια διασυνοριακή λεκάνη απορροής στην Ελλάδα. Για τον υπολογισμό του δείκτη λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά καταγεγραμμένα προβλήματα, η σημερινή κατάσταση των λεκανών απορροής, οι πιέσεις που δέχονται, καθώς και οι συνθήκες που προβλέπεται να δημιουργηθούν από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Η Υδροδιπλωματία μεταξύ των παρόχθιων χωρών των διασυνοριακών ποταμών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάσχεσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά υδατικά συστήματα και η δράση της θα γίνει ακόμη πιο απαραίτητη στο μέλλον.
  • Transboundary water management is a complex multidisciplinary thematic, with many of the factors involved to have a distinct tendency of exacerbation due to climate change. At the same time, hydrodiplomacy aims at securing cooperation at transboundary scale and fostering conflicts resolution among riparian countries. The research proposes a Hydrodiplomacy Index (HyDI) that integrates climate change and water diplomacy aspects as a qualitative tool for transboundary river basins’ management under climate change. The latter is considered as the a) volume and nature of climate change-related studies on surface cross-border waters, and b) climate change international agreements ratified by the riparian countries and the corresponding implementation progress. In terms of hydrodiplomacy, the features that are taken into consideration are the a) current ecological and chemical status of the transboundary waters, b) flood vulnerability of boundary areas, c) mankind pressures, d) socio-political tensions, e) bilateral agreements on water management, f) common legal frameworks, and g) outputs of the Sustainable Development Goals index for transboundary water management. The five transboundary river basins that Greece shares with neighbouring countries are the case study area, and the HyDI quantifies in which way climate change consists of a potential key-parameter for the management of transboundary waters.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές