Δίκτυα Αστικού Πρασίνου: Περίπτωση Μελέτης Δημιουργίας Δικτύου Αστικού Πρασίνου στο Δήμο Αθηναίων από την Υπογειοποίηση του Σιδηροδρομικού Δικτύου

Urban Green Networks: Case Study of Creating an Urban Green Network in the City of Athens due to the Railway Network’s Undergrounding Project (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χατζηπαυλής, Νικόλαος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 178
 7. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος
 8. Κυριακόπουλος, Γρηγόριος Λ. | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Δίκτυα Αστικού Πρασίνου | Χώροι Αστικού Πρασίνου | Διαμόρφωση Χώρων Αστικού Πρασίνου | Οφέλη Αστικού Πρασίνου | Δείκτες Αξιολόγησης Χώρων Πρασίνου | Urban Green Networks | Urban Green Spaces | Formation of Green Spaces | Benefits of Green Spaces | Indicators for Green Spaces
 10. 3
 11. 14
 12. 104
 13. Πίνακες, Διαγράμματα και Εικόνες
  • Σε όλα τα μέρη του πλανήτη ο άνθρωπος εγκαταλείπει την ύπαιθρο και συρρέει στις πόλεις. Ο ανθρώπινος πληθυσμός που κατοικεί σε πόλεις έχει ξεπεράσει τον αντίστοιχο που κατοικεί εκτός αυτών. Ταυτόχρονα, ο πλανήτης σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά δεδομένα θα συνεχίσει να θερμαίνεται. Τα αστικά περιβάλλοντα σε όλα τα μέρη του πλανήτη πιέζονται από την αυξανόμενη αστικοποίηση με τις επιπτώσεις – συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να αποτελούν επιπλέον επιβάρυνση. Η διαβίωση γίνεται δυσκολότερη με τους κατοίκους να αναζητούν χώρους χαλάρωσης και αναψυχής για να ανταπεξέλθουν στους έντονους αστικούς ρυθμούς. Οι χώροι πρασίνου κάθε μορφής παρέχουν τέτοιες λύσεις ενώ ο ρόλος τους στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τους καθιστά επιτακτικά αναγκαίους. Σε αρκετές πόλεις επιλέγονται η προστασία – συντήρηση και η δημιουργία νέων χώρων αστικού πρασίνου ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες επιπτώσεις – συνέπειες του θερμαινόμενου κλίματος. Η δημιουργία όμως νέων χώρων πρασίνου δεν είναι εύκολα εφικτή αφού συνήθως δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι χώροι ούτε και οι απαραίτητοι πόροι για την αγορά εκτάσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της αύξησης των παρεχόμενων χώρων πρασίνου, έχει υιοθετηθεί η έννοια των δικτύων αστικού πρασίνου, η οποία προτείνει τη διασύνδεση υφιστάμενων και μελλοντικά διαμορφωμένων, διαφορετικών ειδών χώρων πρασίνου, έτσι ώστε η εύκολη πρόσβαση να αναπληρώσει την έλλειψη αυτών. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εξεύρεσης διαθέσιμων προς διαμόρφωση εκτάσεων σε διεθνές επίπεδο, γίνεται επαναχρησιμοποίηση και μετατροπή πρώην βιομηχανικών χρήσεων εγκαταλειμμένων εκτάσεων, μεταβάλλοντας το χαρακτήρα των αστικών περιοχών και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η εργασία αυτή παρουσιάζει εφαρμογές διαμόρφωσης διαφόρων ειδών εκτάσεων σε χώρους πρασίνου, μελέτες αξιολόγησης χώρων πρασίνου με δείκτες, την κατάσταση του «Πράσινου» στο δήμο Αθηναίων και προτείνει την επέκταση μιας εν λειτουργία διαμόρφωσης σε περισσότερες περιοχές, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του δήμου.
  • Worldwide, people abandon the countryside and move towards urban life. The human population living in cities has exceeded the one living outside them. At the same time the planet continues to warming up, according to all scientific data. Urban environments around the world are under pressure by growing populations, with the impacts – consequences of climate change being an additional burden. Urban living becomes more difficult while the residents are looking for relaxation and recreation places in order to cope with the intense urban rhythms. All types of green spaces provide such solutions, making their existence necessary while their significance in climate change’s adaptation and mitigation, makes them imperative. Many cities chose to protect- sustain and create new urban green spaces in order to improve the living quality and to confront the increasing in number and size impacts – consequences of the heating climate. However, creating new urban green spaces in not an easy task since there are not so many available ones neither there are necessary resources for land purchasing. In recent decades, in order to increase the provided green spaces, the concept of urban green network has been adopted, which proposes the interconnection of existing with future green spaces of any type, so that the easy access to nearby spaces counterweights the lack of them. At the same time, in order to occupy available spaces for landscaping at an international level, former industrial or abandoned spaces are reused and converted, changing the face of urban areas and improving the living quality of residents. This thesis presents cases of formation and evaluation of green spaces, the municipality’s “green” status of the city of Athens and proposes the extension of an active configuration to more areas, in order to improve as many municipality’s parts as possible.
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές