Ποσοτικοποιήση της μεταβλητότητας της ατμοσφαιρικής υγρασίας με χρήση του μετασχηματισμού Fourier

Quantification of atmospheric humidity variability using Fourier transform (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δημητρίου - Κομματά, Κωνσταντίνα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Ζέρβας, Ευθύμιος
 8. Δριμυλή , Ευσταθία | Τσεσμελής, Δημήτριος
 9. μεταβλητότητα | variability | ατμοσφαιρική υγρασία | atmospheric humidity | δείκτες | indices | κλιματική αλλαγή | climate change
 10. 11
 11. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες/σχήματα
  • Η παρούσα εργασία εξερευνά την μεταβλητότητα της ατμοσφαιρικής υγρασίας μέσα από την συμπεριφορά διαφόρων δεικτών. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί εφόσον έχουμε βρει τις παρατηρούμενες τιμές για την υγρασία, με τις μετρήσεις να έχουν παρθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Στη συνέχεια της πειραματικής διαδικασίας, γίνεται ο υπολογισμός των θεωρητικών – ιδανικών τιμών με τις οποίες θα γίνει η σύγκριση και θα βρεθεί η απόκλιση μεταξύ θεωρητικών και μετρούμενων δεδομένων. Έτσι λοιπόν, αυτή η απόκλιση θα μας οδηγήσει στη δημιουργία των δεικτών. Τα αποτελέσματα μελετώνται για δύο μετεωρολογικούς σταθμούς με διαφορετικά κλιματικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος σταθμός ανήκει στη Φλώρινα και χαρακτηρίζεται από χαμηλές θερμοκρασίες ενώ ο δεύτερος υπάγεται στο Τυμπάκι ο οποίος έχει υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές της Φλώρινας. Η ανάλυση της μεταβλητότητας των δεικτών υλοποιήθηκε σε μηνιαία, ετήσια αλλά και εποχική βάση. Από τα διαγράμματα προκύπτει πως υπάρχει μία μεταβλητότητα στην τάση σε όλους τους προτεινόμενους δείκτες. Επίσης, φαίνεται πως οι δείκτες αυτοί έχουν άμεση σχέση με την κλιματική αλλαγή καθώς το κλίμα μέσα από την ποσοτικοποίηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας καταλήγει να γίνεται όλο και πιο θερμό.
  • This work explores the variability of atmospheric humidity through the behavior of various indicators. This can be achieved if we have found the observed values for humidity, with the measurements taken from the National Meteorological Service (NMS). After the experimental process, the theoretical - ideal values are calculated with which the comparison will be made and the deviation between theoretical and measured data will be found. So, this deviation will lead us to the creation of the indicators. The results are studied for two meteorological stations with different climatic characteristics. The first station belongs to Florina and is characterized by low temperatures, while the second belongs to Tympaki, which has higher temperatures than those of Florina. The analysis of the variability of the indicators was carried out on a monthly, annual and seasonal basis. From the diagrams it appears that there is a variability in the trend in all the proposed indicators. Also, it seems that these indicators are directly related to climate change as the climate, through the quantification of atmospheric humidity, ends up getting warmer and warmer.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.