Ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής των αιτιών θανάτου στην Ελλάδα

Spatial distribution analysis of death causes in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραμβάση, Μαρία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. Ζέρβας, Ευθύμιος
 8. Τσεσμελής, Δημήτριος
 9. θνησιμότητα | mortality | ΑΠΑ | GVA | γραμμική συσχέτιση | correlation coefficients | αιτίες θανάτου | causes of death
 10. 5
 11. 57
 12. Περιέχει σχήματα, πίνακες, διαγράμματα.
  • Η παρούσα εργασία μελετά την κατανομή των θανάτων στην Ελλάδα την τριετία 2014-2016 σε επίπεδο Περιφέρειας και νομού καθώς και τη σχέση τους με την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία με τη χρήση των συντελεστών συσχέτισης Pearson και Spearman. Η οικονομία συνιστά σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα της υγείας και η ΑΠΑ αποτελεί δείκτης της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας μιας περιοχής. Ωστόσο, στη διαμόρφωση του επίπεδου της δημόσιας υγείας συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, βιολογικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και ατομικής συμπεριφοράς. Στην κατανομή των θανάτων στην Ελλάδα παρατηρείται χωρική ετερογένεια που ακολουθεί σε κάποιο βαθμό το πρότυπο κατανομής της κατά κεφαλήν ΑΠΑ. Η συσχέτιση είναι αρνητική και η έντασή της αυξάνει με την ηλικία μετά τα 55 έτη. Οι αιτίες θανάτου με το μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισης με την ΑΠΑ είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι παθήσεις του κυκλοφορικού και τα νεοπλάσματα. Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από τις περισσότερες αιτίες ενώ τα χαμηλότερα εντοπίζονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
  • The paper analyzes the distribution of mortality rates in Greece during the years 2014-2016 in a regional and county level. It also examines the relation between mortality and Gross Value Added, by the implementation of Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients.The economic factor is an essential determinant of health but biological, social, environmental and personal factors and the interplay between them, also develop the status of public health. Mortality rates in Greece exhibit spatial variations, consistent to a certain extent with the GVA distribution pattern. The correlation between them is negative with an increasing strength over the age of 55. The causes of death that correlate stronger with GVA are cardiovascular, circulatory diseases and cancers. The regions of Central and West Macedonia experience the greater number of deaths per population from most of the causes whereas South Aegean islands and Crete account the lowest mortality rates.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.