"Περιβαλλοντικές και Kοινωνικοοικονομικές Διαστάσεις των Ελεύθερων Χώρων Αστικού Πρασίνου"

"Environmental and Socio-economic Dimensions of Free Urban Green Spaces" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φραγκούλη, Αντωνία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Παλάντζας, Γεώργιος
 8. Παλάντζας, Γεώργιος | Ναλμπάντης, Δημήτριος
 9. ελεύθεροι χώροι | πράσινοι χώροι | αστικό περιβάλλον | έρευνα ερωτηματολογίου | Πάρος | open spaces | green spaces | urban environment | questionnaire survey | Paros
 10. 1
 11. 13
 12. 117
 13. Περιέχει διαγράμματα και εικόνες
 14. -
  • Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων των ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου. Oι ελεύθεροι χώροι πρασίνου έχουν ζωτική σημασία στη σύγχρονη αστική ζωή. Σε μία εποχή που υπάρχει συστηματική αύξηση της αστικοποίησης, έντονη προσπάθεια για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και προώθηση πολιτικών για την ανθεκτικότητα των πόλεων, η κατάλληλη ένταξη των ελεύθερων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, μπορεί να επιφέρει αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα, πέραν της καθημερινής διαβίωσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται, μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, οι έννοιες των ελεύθερων και πράσινων χώρων, η διακριτοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών ελεύθερων χώρων, αλλά και οι πολιτικές, η νομοθεσία και το διαχειριστικό πλαίσιο που καθορίζουν το συγκεκριμένο θέμα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις των συγκεκριμένων χώρων, καθώς και παραδείγματα παρεμβάσεων και πρακτικών που αφορούν στην ανάπτυξη, τη λειτουργία, και τα οφέλη των πράσινων χώρων σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, ωστόσο κάποιες φορές ο πολεοδομικός σχεδιασμός παρουσιάζει αδυναμία στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων χώρων και παραμελεί την αξία που έχουν για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Για πληρέστερη κατανόηση της σημασίας των εν λόγω χώρων στη ζωή των πολιτών, χρησιμοποιείται σαν περιοχή μελέτης η Παροικιά της Πάρου, όπου μέσω έρευνας ερωτηματολογίου αποτυπώνεται και αξιολογείται η σχετική άποψη των κατοίκων. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας, πιθανές εφαρμογές αξιοποίησής της καθώς και ζητήματα προς περαιτέρω έρευνα.
  • The object of this thesis is the study of the environmental and socio-economic dimensions of free urban green spaces. Green spaces are vital in modern urban life. Given that today there is a systematic increase in urbanization, an intense effort to adapt to climate change and promote policies for the resilience of cities, the appropriate integration of free green spaces into the urban fabric through environmental planning can bring correspondingly positive results, beyond daily living. In this thesis, through bibliographic research, the concepts of free and green spaces, the distinction between public and private free spaces, as well as the policies, legislation and management framework that determine the specific issue are presented. Additionally, the environmental, social and economic dimensions of the specific spaces are presented, as well as examples of practices related to the development, operation, and benefits of green spaces at an international, European and national level. The free green spaces are part of our daily life, however, sometimes the urban planning shows a weakness in the utilization of the specific spaces and neglects the value they have for the quality of the citizens’ life. For a more complete understanding of the importance of these places in the lives of citizens, the Parikia of Paros is used as a study area, where through a questionnaire survey the relevant opinion of the residents is registered and assessed. Finally, the results of the thesis, possible applications of its utilization as well as issues for further research are presented.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.