Διερεύνηση του θερμικού περιβάλλοντος σε αυλές σχολικών κτιρίων σε συνθήκες μεσογειακού κλίματος. Συμβολή στη βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών με την εφαρμογή ήπιων παρεμβάσεων - Εφαρμογή σε σχολείο εντός αστικού περιβάλλοντος

Investigation of the thermal environment in schoolyards under Mediterranean conditions. Contribution to bioclimatic conditions improvement with the application of mild interventions - The case study of a school within the urban environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκαϊδατζή, Λυδία Δέσποινα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 168
 7. Τσέλιου, Αρετή
 8. Κατσαβουνίδου, Γαρυφαλλιά | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Θερμική Άνεση | Physiological Equivalent Temperature (PET) | Λογισμικό ENVI-met | Προτάσεις Παρεμβάσεων | Σχολικές Αυλές
 10. 12
 11. 126
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα, φωτογραφίες, χάρτες και σχέδια.
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του θερμικού περιβάλλοντος σε αυλές σχολικών κτιρίων, σε συνθήκες μεσογειακού κλίματος, και η προσπάθεια βελτίωσης των βιοκλιματικών συνθηκών που διαμορφώνονται σε αυτές με δύο προτάσεις ήπιων παρεμβάσεων. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός επιλέχθηκαν τρία σχολεία που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου της Αθήνας, με στόχο την αξιολόγηση των θερμικών συνθηκών εντός των σχολικών αυλών. Το μικροκλιματικό περιβάλλον των υπό μελέτη σχολείων προσομοιώθηκε για μία τυπική ημέρα του Ιουνίου, με τη χρήση του τρισδιάστατου μικροκλιματικού μοντέλου ENVI-met V 5.0.2., και αξιολογήθηκε με βάση τις τιμές που προέκυψαν για τις θερμοκρασίες επιφανείας και αέρα. Η εκτίμηση της θερμικής αίσθησης έγινε με τη χρήση του βιοκλιματικού δείκτη Physiological Equivalent Temperature (PET). Και στις τρεις σχολικές αυλές διαμορφώθηκαν δυσμενείς θερμικές συνθήκες κατά την εξεταζόμενη ημερομηνία, φτάνοντας στην κατηγορία «έντονου θερμικού στρες» του PET, κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας (12:00-16:00). Επιλέγοντας τη χείριστη θερμικά περιοχή από τις τρεις προτάθηκαν δύο παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της φύτευσης κατά 25% (Πρόταση 1) και 50% (Πρόταση 2). Σχετικά με τα υλικά εδαφοκάλυψης που χρησιμοποιήθηκαν στα τρία σχολεία, οι «πλάκες δαπέδου ασφαλείας» ήταν οι πιο αποτελεσματικές, όσο αφορά την απόδοση χαμηλής θερμοκρασίας επιφανείας όταν σκιάζονταν, και λόγω αυτού επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τις σκληρές επιφάνειες στις δύο προτάσεις. Πραγματοποιώντας προσομοιώσεις για τις δύο αυτές προτάσεις προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα για το χρονικό διάστημα 08:00-16:00: η «Πρόταση 1» οδήγησε σε μείωση της θερμοκρασίας επιφάνειας έως 2.3oC, και σε μείωση των τιμών του δείκτη PET έως 4%. Η «Πρόταση 2» οδήγησε σε μείωση της θερμοκρασίας επιφάνειας έως 8.1oC, και σε μείωση των τιμών του δείκτη PET έως 11%. Η επίδραση στο δροσισμό της «Πρότασης 2» ήταν διπλάσια σε σύγκριση με αυτή της «Πρότασης 1», επιτυγχάνοντας μέγιστη πτώση έως 0.8oC στη θερμοκρασία αέρα. Η δράση αυτή και στις δύο προτάσεις περιορίστηκε στις περιοχές υπό τη σκιά των δένδρων, αφήνοντας τις ακάλυπτες από σκιά περιοχές σχεδόν ανεπηρέαστες.
  • The aim of this study was to examine the thermal environment in schoolyards, under Mediterranean conditions, and the impact of two design interventions to the amelioration of the bioclimatic conditions. To achieve this goal, three schools in different areas of the Municipality of Athens were selected, in order to investigate the thermal conditions induced in their schoolyards. The investigation of the school thermal environment was performed through microclimatic simulations by using the model ENVI-met V 5.0.2, for a typical day of June, and was evaluated based on the air and surface temperature values. The bioclimatic index Physiological Equivalent Temperature (PET) was applied to evaluate the thermal comfort conditions. All the three schools induced unfavoured thermal conditions during the examined date, reaching the ‘strong stress’ thermal perception category of PET, during the warmer hours of the day (12:00-16:00). By that, the school under the most adverse thermal conditions was selected for the application of two design interventions that increased the greenery by 25% (Proposal 1) and 50% (Proposal 2). Regarding the surface coating materials used in the three schools, the “safety floor slabs”, was the most effective, in terms of low surface temperature production when shaded, and was selected to replace the others in the two proposals. By performing microclimatic simulations for these two proposals, the following results were obtained for the time period 08:00-16:00: “Proposal 1” caused a surface temperature reduction by up to 2.3oC, and a reduction in PET values by up to 4%. “Proposal 2” caused a surface temperature reduction by up to 8.1oC, and a reduction in PET values by up to 11%. The cooling effect of “Proposal 2” was double compared to “Proposal 1”, achieving a maximum air temperature reduction by up to 0.8oC. The cooling effect produced in both design interventions was limited to the areas affected by tree shade, leaving the unshaded areas almost unaffected.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.