Διερεύνηση εφαρμογής των αρχών του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού σε αστικές κατοικίες. Μελέτη περίπτωσης σε περιοχές της πόλεως των Πατρών

 1. MSc thesis
 2. Μοσχονάς, Ιωάννης - Ανδρέας
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 146
 7. Μπλούτσος, Αριστείδης
 8. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός | Παθητικό Κτίριο | Αστικές κατοικίες
 9. 17
 10. 58
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχέδια
  • Στον Ελλαδικό χώρο, οι κατοικίες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων τα οποία ως επί το πλείστων έχουν ανεγερθεί σε χρονικές περιόδους, όπου υπήρχε άγνοια όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κτίρια με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση και ψύξη τους αντίστοιχα και την ταυτόχρονη σπατάλη των ενεργειακών πόρων για την λειτουργία και συντήρηση τους λόγω της μειωμένης ικανότητας αυτών να διατηρήσουν την παραγόμενη ενέργεια στο εσωτερικό τους. Το γεγονός αυτό, έχει επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων των κτιρίων, οι ανάγκες των οποίων δεν μπορούν να καλυφθούν δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο άσκοπης παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Το αστικό τοπίο με την περίπλοκη μορφή του είναι ένας μείζονος σημασίας παράγοντας για τον σχεδιασμό των κτιρίων κατοικιών μέσα σε αυτό, το οποίο είναι επιτακτικό να μελετηθεί ούτως ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για την ιδανική τοποθέτηση των κτιρίων στον ιστό ως προς τη γεωμετρία και τον προσανατολισμό τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των αρχών του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιπρόσθετα στη μελέτη των αρχών του προτύπου Παθητικού Κτιρίου ώστε αυτές να μπορέσουν να εφαρμοστούν στις αστικές κατοικίες επανεξετάζοντας παράλληλα τη δομή του αστικού τοπίου σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου. Η έρευνα βασίστηκε στην επιλογή τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων στη περιοχή της Πάτρας, ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς οκτώ κατοικιών, δύο από κάθε οικοδομικό τετράγωνο και έπειτα έγινε προσπάθεια εφαρμογής των αρχών του περιβαλλοντικού σχεδιασμού με την αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους τους αλλά και μέσω ελέγχου των υπόλοιπων παραμέτρων. Επιπρόσθετα έγινε απόπειρα κατασκευής ενός νέου τύπου κατοικίας συνυφασμένο με τα πρότυπα του Παθητικού Κτιρίου επιτυγχάνοντας τα μέγιστα οφέλη για τους χρήστες όπως είναι η δημιουργία ιδανικών συνθηκών διαβίωσης με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της εργασίας αυτής, αποτέλεσε η δημιουργία ενός οδηγού ο οποίος θα αποτελέσει κατευθυντήρια γραμμή για τον βέλτιστο τρόπο σχεδιασμού των αστικών κατοικιών ως προς την περιβαλλοντική και ενεργειακή τους απόκριση.
  • In Greece, residences constitute the largest percentage of buildings that for the most part have been erected in time periods where there was ignorance regarding the adoption and implementation of the principles of bioclimatic design. This practice resulted in the creation of buildings with increased energy requirements for heating and cooling and simultaneously created a waste of energy resources for their operation and maintenance due to their reduced ability to maintain the energy produced within. This fact has significantly affected the living conditions of the occupants of the buildings, whose needs cannot be met, creating a vicious circle of unnecessary energy production and consumption. The urban landscape in its complex form is a major factor for the design of residential buildings within it, which is imperative to study in order to draw conclusions about the ideal placement of buildings in cities in terms of their geometry and orientation. This thesis aims to examine the principles of environmental design and in addition to study the principles of the Passive House model so that they can be applied to urban houses while reviewing the structure of the urban landscape at the scale of a building block. The research was based on the selection of four building blocks in the area of Patras, an analysis of the energy behavior of eight houses, two from each block and then an attempt was made to apply the principles of environmental design by upgrading their building envelope and by controling the remaining parameters. In addition, an attempt was made to build a new type of housing intertwined with the passive house standards, achieving the maximum benefits for users such as the creation of ideal living conditions with the minimum energy consumption. The expected result was the creation of a guideline for the best way of designing urban housing in terms of their environmental and energy response.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.