Διερεύνηση Συνθηκών Μικροκλίματος σε Αστικό Περιβάλλον

Microclimate Conditions Analysis in Urban Areas (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μιχάλακας, Παναγιώτης
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-28]
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Καντζιούρα, Αθηνά
 8. Καντζιούρα, Αθηνά | Κωτσόπουλος , Σωτήριος
 9. Αστικό Μικροκλίμα και Urban Microclimate | Συνθήκες Μικροκλίματος και Microclimate Conditions | Αστική Θερμική Νησίδα και Urban Heat Island | Ανοικτοί χώροι και Open areas | Συνθήκες Θερμικής Άνεσης και Thermal Comfort Conditions | Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Bioclimatic Design
 10. 60
 11. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
 12. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου, Τόμος Α
  • Το μικροκλίμα μιας περιοχής επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό παραμέτρων που σχετίζονται με το κλίμα του τόπου, την μορφολογία της περιοχής, τον προσανατολισμό, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την δόμηση της περιοχής, αλλά και σε πιο συγκεκριμένες ιδιότητες όπως η φύση των υλικών κατασκευής, ή ύπαρξη βλάστησης και πρασίνου, το υδάτινο στοιχείο. Η παρούσα εργασία εξετάζει την σχέση αυτών των παραμέτρων και του μικροκλίματος και συγκεκριμένα το πώς οι μικροκλιματικές παράμετροι θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ο δείκτης αίσθησης θερμικής άνεσης επηρεάζονται από τα υλικά, την βλάστηση και το υδάτινο στοιχείο που υπάρχουν στην περιοχή. Για την διερεύνηση των παραμέτρων αναλύθηκαν οι μικροκλιματικές συνθήκες σε μια πλατεία της Αττικής, η οποία συνδυάζει ταυτόχρονα τα στοιχεία διερεύνησης της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, καθώς περιλαμβάνει περιοχές πρασίνου, γειτνιάζει με υδάτινο στοιχείο και κατασκευαστικά έχουν χρησιμοποιηθεί τυπικά υλικά διάστρωσης. Με την βοήθεια του προγράμματος Envimet 5.0 γίνεται προσομοίωση της πλατείας, και εξετάζονται οι μικροκλιματικές συνθήκες σε τρία συγκεκριμένα σημεία της. Αποδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος αυτών στην διαμόρφωση μικροκλίματος, και πώς επηρεάζουν την αίσθηση θερμικής άνεσης της πλατείας. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει πως ο ανοικτός χώρος της πλάτειας, με φύτευση, φυσική κάλυψη και χαμηλούς κτιριακούς όγκους πλησίον της, συμβάλλει στη διαμόρφωση ομοιόμορφων μικροκλιματικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως οι συνθήκες θερμικής άνεσης σε διαφορετικά σημεία της ανοικτής περιοχής μελέτης, με παρόμοια μικροκλιματικά χαρακτηριστικά, είναι διαφορετικές τους θερινούς μήνες. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μπορούν να δώσουν μια χρήσιμη εικόνα στους μελετητές του αστικού περιβάλλοντος.
  • Many parameters affect microclimate conditions of a given area. These are the climate, the morphological characteristics, the orientation, the human activities, the structures and the density of the region, the nature of materials, the greening and the trees, the water bodies. The thesis deals with the relationship between these characteristics and microclimate, and in particular how temperature, relative humidity and PMV index are being affected by the materials, by the trees and the vegetation, and by a water body near the square. In order to explore these parameters, an analysis of the microclimate condition in a public square in Attica has been made. This square, contains several green points, a water body and its floor consist of different materials. Using Envimet 5.0, a simulation of the existing area is created, and the study takes a closer look into the microclimate conditions in three specific points. The results establish the connection between the characteristics and the microclimate conditions, and how the thermal comfort is being affected. Data analysis shows that the open space with greening and low height buildings around the square, leads to equable microclimate characteristics. Additionally, thermal conditions in different points of square with the same characteristics, differ the summer period. Conclusions, could be useful to engineers, landscape architects and policy makers.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.