Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων ενός τυροκομείου. Μελέτη περίπτωσης της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού της επιχείρησης «Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων».

Upgrading and update of the biological wastewater treatment of a dairy. Case study of the biological treatment plant of the company "Agrotikos Galaktokomikos Sineterismos Kalavriton". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χόρμπα, Ελεάνα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. Κεραμάρης, Ευάγγελος
 8. Ευελπίδου, Νίκη | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. υγρά απόβλητα | βιολογική επεξεργασία | τυροκομείο | εκσυγχρονισμός | διάθεση | επαναχρησιμοποίηση | αειφορία | μελέτη περίπτωσης
 10. 4
 11. 84
 12. πίνακες, εικόνες
  • Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διερευνώνται οι μέθοδοι που θα οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και τον ηλεκτρομηχανολογικό εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού του τυροκομείου με επωνυμία «Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων», ούτως ώστε να επιτευχθεί αύξηση της αποδοτικότητας της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας, μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποίηση των διαδικασιών διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Η διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε σε επτά κεφάλαια. Στην εισαγωγή, που αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη διαδικασία της τυροκόμησης και στη συνεισφορά της στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια ποσοτικά χαρακτηριστικά και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των υγρών αποβλήτων που συναντώνται σε ένα τυροκομείο. Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει την απαιτούμενη επεξεργασία υγρών αποβλήτων (νόμοι, οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των συμβατικών και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας των υγρών τυροκομικών αποβλήτων για όλα τα στάδια επεξεργασίας τους (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Η εστίαση στα δεδομένα του συγκεκριμένου τυροκομείου γίνεται στο πέμπτο κεφάλαιο, όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, παραγόμενα προϊόντα, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων) και των μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων που εφαρμόζονται, συνοδευόμενα από το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η καταγραφή των σφαλμάτων και των προβλημάτων που προκύπτουν από την υφιστάμενη εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του τυροκομείου και των μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων που λαμβάνονται ήδη από την επιχείρηση, με έμφαση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και των φυσικών πόρων, την εκπομπή αέριων ρύπων και οσμών, την εφεδρεία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την πρόληψη έναντι βλαβών. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται η καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα ύδατα, το οικοσύστημα και την ανθρώπινη υγεία. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα και κατατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, ήτοι την ποιοτική αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του τυροκομείου, τον εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του, την αύξηση της αποδοτικότητας της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
  • This postgraduate thesis aims to the quality upgrade of the existing biological treatment plant of the dairy with business name: "Agricultural Dairy Cooperative of Kalavrita" and the electromechanical update of the equipment used in order to achieve biological treatment plant efficiency increase, electricity consumption reduction and optimization of the treated wastewater final disposal or reuse in the context of sustainable wastewater management. The structure of the dissertation was carried out in seven chapters. In the introduction, which is the chapter 1, reference to the process of cheese-making and its contribution to the global and Greek economy is made. The second chapter summarizes the quantitative and physicochemical properties of the wastewater found in a dairy. The legal framework which defines the required wastewater treatment (laws, directives, regulations, decisions) is presented in the chapter 3 of this work. The fourth chapter provides an overview of conventional and modern methods of dairy wastewater treatment for all stages of their treatment (primary, secondary, tertiary). The fifth chapter focuses on the data of the specific dairy, where a detailed description of the existing situation is made (qualitative and quantitative characteristics, operating and maintenance costs, etc.), accompanied by the necessary audiovisual material. The relevant information for the operation and maintenance, the problems encountered, the general costs and the efficiency of the biological treatment plant are collected and analyzed by the competent employees of the dairy, who are responsible for the proper operation and regular maintenance of the biological treatment plant of the diary. Additionally, the environmental impact and the measures taken are recorded in case of problems, followed by the investigation of possible applications for the treated wastewater reuse. The fifth chapter focuses on the data of the specific dairy, where a detailed description of the existing situation is made (building and electromechanical installations, produced products, qualitative and quantitative characteristics of wastewater) and the wastewater treatment and disposal methods which are being applied, accompanied by the necessary photographic gallery.The sixth chapter records the errors and problems arising from the existing biological treatment plant of the dairy wastewater and the measures which are already taken by the company to address these problems, with emphasis on the electricity and natural resources consumption, the emission of air pollutants and odors, the backup of electromechanical equipment and the prevention of damages. In addition, the environmental impact on the atmosphere, soil, water, ecosystem and human health is recorded. Finally, chapter seven draws the final conclusions and submits proposals for the improvement of the existing situation, ie the quality upgrade of the existing biological wastewater treatment plant of the dairy, the update of the used electromechanical equipment, the increase of the biological treatment plant efficiency and effectiveness, the energy and natural resources reduction and the optimization of the treated wastewater disposal and reuse processes.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές