Χαρτογραφώντας την κατανάλωση ενέργειας στα Ελληνικά Σχολικά Κτίρια στις 4 Κλιματικές Ζώνες της Ελλάδος

Mapping the energy consumption in Greek School Buildings , in the 4 Climate Zones of Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραλή, Ιωάννα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 186
 7. Γιάνναρου, Σοφία
 8. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Σχολικά κτίρια | School buildings | Σχολικές αυλές | School yards | Ενεργειακή κατανάλωση | Energy consumption | Ενεργειακή βελτίωση | Energy improvement | Ενεργειακή απόδοση | Energy efficiency
 10. 49
 11. 68
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Η κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με την υπέρμετρη ενεργειακή κατανάλωση επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα με την εκπομπή ρύπων CO2. Τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 40% της ενέργειας στην Ευρώπη και είναι υπεύθυνα για το 36% των συνολικών αέριων ρύπων. Στην ελληνική επικράτεια καταναλώνουν περίπου το 1/3 της συνολικής ενέργειας και συμβάλλουν κατά 40% περίπου στις εκπομπές του CO2. Τα πολυάριθμα ελληνικά σχολικά κτίρια, λόγω του τρόπου και χρόνου κατασκευής τους, έχουν αυξημένες απαιτήσεις για ενεργειακή κατανάλωση τόσο για την ψύξη όσο και για την θέρμανση προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες θερμικής άνεσης. Επομένως συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στην ενεργειακή δαπάνη και την επιβάρυνση του ατμοσφαιρικού αέρα. Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η κατάσταση των σχολικών κτιρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια κάνοντας αναφορά στην τυπολογία των κτιρίων και κατά συνέπεια στην χρονολογία και τον τρόπο κατασκευής. Δόθηκε έμφαση στην σπουδαιότητα του αύλειου χώρου τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για την ψυχολογία των μαθητών και την συνεισφορά στην βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης στους χώρους του σχολείου και στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ενεργειακής κατάστασης των σχολικών κτιρίων που έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά και στις 4 Κλιματικές Ζώνες της Ελλάδας με τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση, την χρονολογία κατασκευής, τον τρόπο κατασκευής, την εκπαιδευτική βαθμίδα και τις πραγματοποιούμενες παρεμβάσεις. Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους χρήστες των σχολικών κτιρίων προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματικότητα σχετικά με τη θερμική άνεση, την ποιότητα του αέρα και την ενεργειακή απόδοση μετά τις παρεμβάσεις. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη της ενεργειακής αποδοτικότητας. Άλλωστε, σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ, τα δημόσια κτίρια οφείλουν να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας
  • Climate change is directly linked to excessive energy consumption by burdening the atmosphere with CO2 emissions. Buildings consume about 40% of energy in Europe and are responsible for 36% of total gaseous pollutants. In Greece they consume about 1/3 of the total energy and contribute about 40% to CO2 emissions. The numerous Greek school buildings, due to the way and time of their construction, have increased requirements for energy consumption for both cooling and heating to create the appropriate conditions for thermal comfort.Therefore, they participate to a large extent in the energy expenditure and the burden of atmospheric air. In the present work, the condition of the school buildings throughout the Greek territory was analyzed, referring to the typology of the buildings and consequently to the chronology and the way of construction. Emphasis was placed on the importance of the schoolyard both for the educational process and for the psychology of the students and the contribution to the improvement of the thermal comfort conditions in the school premises and in the wider area. The purpose of this work is to investigate the energy status of school buildings that have been energy upgraded in all 4 Climate Zones of Greece by collecting data related to energy consumption, construction date, construction method, educational level, and interventions. The research was based on questionnaires completed by school building users to capture the reality of thermal comfort, air quality and energy efficiency after the interventions. Thus, considering the specific climatic conditions of each region, useful conclusions are drawn regarding the efficiency of the interventions and the actions required to achieve real energy efficiency. After all, according to an EU directive, public buildings must be converted into zero-energy buildings.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές