Πόλεις και πανδημίες: Επανεξετάζοντας τη μορφή και τις λειτουργίες μιας πόλης με ποσοτικές μεταβλητές

Cities and pandemics: Rethinking the form and functions of a city with quantitative variables (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κανελλοπούλου, Ευμορφία
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. Μανίκα, Στέλλα
 8. Πόλεις, Cities | COVID-19 | Μεταβλητές, Variables | Στρατηγικές, Strategies | Έρευνα, Research
 9. 2
 10. 8
 11. 117
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα
  • Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην επανεξέταση της μορφής και των λειτουργιών των έξυπνων πόλεων, οι οποίες επηρεάζονται από την εξελισσόμενη πανδημία του COVID-19. Μελετάται η ανάγκη ανάπτυξης νέων στρατηγικών για την εξασφάλιση της ευημερίας των έξυπνων πόλεων, επισημαίνοντας ποια μέτρα αναδιαμόρφωσης πρέπει να ληφθούν και ποιες δράσεις/ευφυείς τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Έπειτα, μελετώνται διάφοροι τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Αναπόσπαστο κομμάτι των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, είναι οι ρυθμίσεις της αστικής νομοθεσίας και της διακυβέρνησης, τόσο με ευέλικτα και καινοτόμα θεσμικά πλαίσια, όσο με διάφορες ρυθμίσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όλα τα ανωτέρω, συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται σε ένα ερωτηματολόγιο, για το οποίο επεξηγείται ο ερευνητικός σκοπός, οι ερευνητικές του υποθέσεις και πως διαμορφώθηκε το τελικό δείγμα, με τη χρήση ποσοτικών μεταβλητών. Εν τέλει, παρατίθεται η προσφορά της διπλωματικής εργασίας, οι αδυναμίες κατά την υλοποίησή της, οι πιθανές πρακτικές και θεωρητικές εφαρμογές, όπως επίσης κάποιες προτάσεις για περεταίρω έρευνα.
  • The dissertation aims to review the form and functions of smart cities, which are affected during the COVID-19 pandemic. The need to develop new strategies to ensure the prosperity of smart cities is studied. Various ways of improving the quality of life are studied, including the social inclusion of citizens and everyone's access to basic and digital services. Measures and packages of financial support are needed to address economic volatility. Civil law and governance regulations are necessary measures to be taken, such as flexible and innovative institutional frameworks and various e-government arrangements. All the above are collected and presented in a questionnaire. The questionnaire includes the research purpose, its research hypotheses and how the final sample was formed, using quantitative variables. Finally, the offer of the dissertation, the weaknesses in its implementation, the possible applications, as well as some suggestions for further research are included.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.