Αστικές πλημμύρες κατάντι του νέου σχεδιαζόμενου ΒΟΑΚ (τμήμα Ηράκλειο - 'Αγιος Νικόλαος). Ιστορικό, Εκτίμηση επικινδυνότητας, Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης

Urban floods downstream of the newly planned BOAK (section Heraklion - Agios Nikolaos). Background, Risk assessment, Proposed response measures (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αγαπάκης, Γεώργιος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Ευελπίδου, Νίκη
 8. Καρκάνη, 'Αννα | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. ΒΟΑΚ | ιστορικό πλημμυρών | εκτίμηση επικινδυνότητας | Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας | προτεινόμενα μέτρα | δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας
 10. 1
 11. 31
 12. 4
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Παράγοντες πλημμυρών / Ευελπίδου Νίκη
  • Μεταξύ Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, σχεδιάζεται ο νέος Βόρειος Οδικός 'Αξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) με διατομή αυτοκινητoδρόμου. Οι περισσότερες περιοχές διέλευσης του νέου ΒΟΑΚ είναι έντονα αναπτυγμένες τουριστικές ζώνες (Κοκκίνι Χάνι, Γούβες, Ανάληψη, Χερσόνησος, Μάλλια, κ.α.) με μεγάλη οικιστική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο σημερινός ΒΟΑΚ διέρχεται από τις περιοχές αυτές, όπου σε κάποια τμήματα αναβαθμίζεται και σε άλλα γίνεται νέα χάραξη. 'Ηδη έχει υποβληθεί προμελέτη και ΜΠΕ η οποία την παρούσα χρονική φάση είναι σε διαδικασία διαβούλευσης. Σε κάποιες από τις περιοχές διέλευσης (Γούβες, Ανάληψη, Χερσόνησος, Μάλλια, κ.α.) πρόσφατα τον Νοέμβριο 2020 υπήρξαν πλημυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις , με συνέπεια να δημιουργηθούν μεγάλες υλικές καταστροφές σε έργα υποδομής, ιδιωτικές περιουσίες και επιχειρήσεις. Τα φαινόμενα αυτά έχουν συμβεί ξανά στο παρελθόν στις ίδιες αλλά και σε άλλες περιοχές με παρόμοιες καταστροφικές συνέπειες. Σκοπός της παρούσας (ΜΔΕ) είναι να καταγράψει α) το ιστορικό αυτών των γεγονότων των πλημμυρών σε βάθος χρόνου στις περιοχές διέλευσης του ΒΟΑΚ, πριν και μετά την κατασκευή του σημερινού δρόμου του ΒΟΑΚ β) τις συνέπειες των πλημμυρών αυτών γ) την επιβάρυνση στις πλημμυρικές ροές κατάντι του ΒΟΑΚ από τον σημερινό ΒΟΑΚ , δ) την εκτίμηση επικινδυνότητας στις κατάντι αστικές περιοχές με την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και την μελλοντική ,αυτήν της κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ , με διατομή αυτοκινητoδρόμου και ε) προτεινόμενα μέτρα και δράσεις.
  • Between Heraklion and Agios Nikolaos in Crete, the new Northern Road Axis of Crete (VOAK) is planned with a highway cross section. Most of the transit areas of the new BOAK are intensively developed tourist zones (Kokkini Hani, Gouves, Analipsi, Hersonissos, Mallia, etc.) with great residential and business activity. The current BOAK passes through these areas, where in some sections it is upgraded and in others a new layout is made. A preliminary study and MPE has already been submitted, which is currently in the process of consultation. In some of the transit areas (Gouves, Analipsi, Hersonissos, Mallia, etc.) recently in November 2020 there were floods after heavy rains, resulting in major material damage to infrastructure projects, private property and businesses. These phenomena have occurred again in the past in the same but also in other areas with similar catastrophic consequences. The purpose of this (MDE) is to record a) the history of these flood events in the long run in the areas of transit of VOAK, before and after the construction of the current road of VOAK b) the consequences of these floods c) the burden on floods downstream flows of the BOAK from the current BOAK, d) the risk assessment in the downstream areas with the current situation but also the future, that of the construction of the new BOAK, with a section of the highway and e) proposed measures and actions.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές