Βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής.

Heating and Cooling Degree Days in the East Mediterranean. The role of the climate change. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Στεφανίδης, Κωνσταντίνος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 191
 7. Νάστος, Παναγιώτης
 8. Κολιός, Σταύρος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Βαθμοημέρες θέρμανσης | HDD (Heating Degree Days) | Βαθμοημέρες ψύξης | CDD (Cooling Degree Days) | Ανατολική Μεσόγειος | East Mediterranean | Κλιματική αλλαγή | Climate change | Θερμοκρασία | Temperature
 10. 18
 11. 39
 12. Περιέχει : διαγράμματα, εικόνες
  • Η κλιματική αλλαγή θεωρείται και όχι άδικα ένα από τα πιο σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Οι αιτίες αυτής της κλιματικής αλλαγής είναι αρκετές, όμως η σημαντικότερη είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι επιπτώσεις της είναι ήδη υπαρκτές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει την εμφάνιση τους. Η εργασία εστιάζεται στην ζώνη της Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα της Ανατολικής. Πραγματοποιείται μια διερεύνηση δηλαδή της μεταβολής του κλίματος της Ανατολικής Μεσογείου, που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιώντας την μέση ημερήσια θερμοκρασία αέρα από διάφορους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής αυτής. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί βασίζεται στον υπολογισμό των βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης. Αρχικά, έγινε ο υπολογισμός της μέσης θερμοκρασίας για τα μετεωρολογικά δεδομένα που ελήφθησαν από διάφορους μετεωρολογικούς σταθμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετέπειτα ο ορισμός μιας θερμοκρασίας βάσης για τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης κρίνεται σημαντικός, αφού θα δημιουργήθηκαν οι μηνιαίες και οι ετήσιες τιμές για τις χρονικές περιόδους διερευνήσαμε. Υπολογίστηκαν οι βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης για κάθε χρονική περίοδο που επιλέχθηκε. Επίσης, δημιουργήθηκαν τα διαγράμματα για τις μηνιαίες ενδοετήσιες μεταβολές καθώς και για τις ετήσιες διαχρονικές μεταβολές των βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης στα χρονικά διαστήματα και για τα κλιματικά σενάρια που επιλέχθηκαν. Τέλος, ακολουθήθηκε σύγκριση μεταξύ των διάφορων μετεωρολογικών σταθμών και συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο η κλιματική αλλαγή επηρέασε τις τιμές των βαθμοημερών θέρμανσης και ψύξης σε βάθος συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. Κάποια από τα αποτελέσματα της εργασίας ήταν ότι οι βαθμοημέρες θέρμανσης μειώνονται σταδιακά μέσα στα χρόνια, ενώ οι βαθμοημέρες ψύξης αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Οι ενεργειακές απαιτήσεις των κτηρίων και κατ’ επέκταση των κατοικιών των ανθρώπων δείχνουν να μειώνονται σταδιακά κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ οι ενεργειακές απαιτήσεις των κτηρίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνονται. Τέλος, ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα για αυτήν την αυξομείωση στις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης αντίστοιχα καθώς και για τις ενεργειακές απαιτήσεις των κτηρίων σε βάθος χρόνου.
  • Climate change is considered, and not without reason, one of the most important problems facing humanity. The causes of this climate change are several, but the most important is human activity. Its effects are already felt across the planet. Many extreme weather phenomena, especially in recent decades, have made their appearance. This dissertation focuses on the Mediterranean zone and more specifically the Eastern one. An investigation is carried out of the change in the climate of the Eastern Mediterranean, brought about by climate change, using the average daily air temperature from various meteorological stations in this region. The methodology to be followed is based on the calculation of heating and cooling degree days. First, the mean temperature was calculated for the meteorological data obtained from various meteorological stations in the Eastern Mediterranean. Next, the definition of a base temperature for the heating and cooling degree days is considered important, since the monthly and annual values for the time periods we investigated would be created. Heating and cooling degree days were calculated for each time period selected. Also, the diagrams were created for the monthly intra-annual changes as well as for the annual inter-annual changes of heating and cooling degree days in the time intervals and for the selected climate scenarios. Finally, a comparison between the various meteorological stations followed and conclusions regarding whether climate change affected the values of heating and cooling degree days in depth of specific time periods. Some of the results of the work were that the heating degree days gradually decrease over the years, while the cooling degree days increase at a constant rate. The energy requirements of buildings and, by extension, people's homes seem to decrease gradually during the winter months, while the energy requirements of buildings during the summer months increase. Finally, the role of climate change emerges as an important factor for this fluctuation in heating and cooling degree days respectively as well as for the energy requirements of buildings over time.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.