Οι επαγγελματίες της δόμησης και ο ρόλος τους στη στροφή προς βιωσιμότερες επενδύσεις

Professionals of construction reinforce the trend for sustainability in construction and investment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λαρίδου, Στέλλα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. Γιάνναρου, Σοφία
 8. Γιαμά, Ευφροσύνη | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. επαγγελματίες της δόμησης | βιώσιμες κατασκευές | βιώσιμες επενδύσεις | έρευνα ερωτηματολογίου | construction professionals | sustainable construction | sustainable investments | questionnaire based survey
 10. 1
 11. 57
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, σχήματα.
  • Καθώς οι συνέπειες της νέας ενεργειακής κρίσης, η οποία προκλήθηκε από την τρέχουσα γεωπολιτική αποσταθεροποίηση, έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την οικονομία του τόπου και την κοινωνική ζωή των πολιτών, η ανάγκη μείωσης της ενέργειας που καταναλώνουμε καθίσταται πιο επείγουσα από κάθε άλλη φορά. Η κλιμακούμενη μείωση των φυσικών πόρων και οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σημαντικά προβλήματα στα οποία προσπαθεί η επιστημονική κοινότητα να βρει λύση. Καθώς ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές φυσικών πόρων και ρυπαντές του περιβάλλοντος, η μετάβαση σ’ έναν πιο βιώσιμο τρόπο κατασκευών και η δημιουργία λιγότερο ενεργοβόρων κτιρίων και έργων υποδομών αποτελεί, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μονόδρομο. Η παρούσα εργασία, σκοπό έχει να διερευνήσει τον ρόλο των επαγγελματιών δόμησης στην επιβολή βιώσιμων πρακτικών κατασκευής, τη διεύρυνση μελέτης και κατασκευής βιώσιμων κτιρίων και έργων υποδομής και την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων. Η διερεύνηση του ρόλου των επαγγελματιών δόμησης διενεργήθηκε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύναμε κυρίως, σε μηχανικούς, με σκοπό να εκτιμηθούν οι απόψεις τους στις βιώσιμες κατασκευές και επενδύσεις και η διάθεσή τους να επιταχύνουν την εξάπλωση των βιώσιμων κατασκευών και να προωθήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τα κίνητρά τους για την ενασχόλησή τους αυτή. Τ’ αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών που ερωτήθηκαν χρησιμοποιούν στα έργα τους πράσινα υλικά κατασκευής και συστήματα δόμησης που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή προτείνουν τη χρήση αυτών σε μελέτες έργων στις οποίες συμμετέχουν. Τα κίνητρά τους είναι, με σειρά σπουδαιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπής αερίων ρύπων και του περιορισμού χρήσης συμβατικών υλικών και συστημάτων δόμησης, οικονομικά προς όφελος των χρηστών μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων λόγω των μειωμένων λειτουργικών εξόδων των βιώσιμων κτιρίων και τέλος, κοινωνικά λόγω των συνθηκών άνεσης και του υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης που εξασφαλίζεται στα βιώσιμα κτίρια. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα, θεωρεί αποτρεπτικό για την διεύρυνση του ενδιαφέροντος των αγοραστών, το γεγονός της απροθυμίας τους να αναλάβουν το μεγαλύτερο κόστος κατασκευής των βιώσιμων κτιρίων από αυτό των συμβατικών.
  • With the beginning of a new energy crisis set as a consequence of the current geopolitical destabilization, it now seems more urgent than ever to limit our energy consumption. As the growing scarcity of natural resources and the devastating effects of climate change have become crucial problems of concern to the majority of the scientific community, the solution of sustainability in construction now seems more crucial than ever. As the construction industry is widely known to be one of the most energy consuming sectors, this study aims to investigate the influence of construction professionals in implementing sustainable construction strategies, increasing the construction of sustainable buildings and infrastructure, and the inducement for sustainable investments. The survey was conducted using a questionnaire addressed mainly to engineers, in order to investigate their willingness as well as their motivation to enhance the design and construction of sustainable buildings and infrastructure and to promote and expand the use of renewable energy sources. The results of the study showed that almost the vast majority of engineers surveyed actually use or suggest the use of green materials in the projects in which they participate. Their motives are mainly environmental, such as mitigating hazardous air pollutants and restricting the use of conventional materials, also, financially, as residents save resources from energy savings and finally socially, such as providing healthy living conditions. However, a significant number of participants believe that the construction cost of a sustainable building is much higher than the cost of a conventional one. The fact that, according to the respondents’ opinion, customers are not willing to absorb the additional cost of sustainable construction is a deterrent reason for involvement.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.