Η εξέλιξη της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας

The evolution of Greece's energy dependence (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 147
 7. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 8. Ενεργειακή εξάρτηση, κλιματική αλλαγή, απολιγνιτοποίηση
 9. 26
 10. 28
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του βαθμού της μεταβολής της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα που ψηφίστηκε το 2019. Ο ενεργειακός σχεδιασμός της Ελλάδας για την ενεργειακή μετάβαση στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής στρατηγικής "Πράσινη Συμφωνία" μεταφράζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που ψηφίστηκε το 2019 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με ορίζοντα το 2030. Βασικές κατευθύνσεις του προγράμματος αποτελούν το πρόγραμμα για την οριστική απόσυρση του μεριδίου του λιγνίτη (απολιγνιτοποίηση) από την ηλεκτροπαραγωγή με απόσυρση όλων των θερμικών μονάδων το 2023, η πλήρης απεξάρτηση του συστήματος από το λιγνίτη το 2028, και η χρήση του φυσικού αερίου ως ενδιάμεσο καύσιμο στη μετάβαση προς ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών αέριων ρύπων. Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις στην αύξηση των υψηλών ποσοστών της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας που θα προκύψει από την αντικατάσταση του λιγνίτη από φυσικό αέριο, την επέκταση των εισαγωγών ρεύματος από άλλες χώρες μέσω του δικτύου διασύνδεσης, την εισαγωγή πρώτων υλών για την εγκατάσταση των ΑΠΕ, των υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η πορεία υλοποίησης των παραπάνω στόχων θα εξεταστεί και υπό το πρίσμα της επιρροής διεθνών και εγχώριων εξελίξεων, όπως η πανδημία SARS-COV-2, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομική κρίση.
  • The aim of this thesis is to study the degree of change in the energy dependence of Greece, in the context of the National Plan for Energy and Climate that was adopted in 2019. Greece’s energy plan for the energy transition under the European Green Deal strategy is translated into the National Energy and Climate Plan for 2030, adopted in 2019, to address climate change. Key directions of the program are the program for the final withdrawal of the lignite share from electricity generation with the withdrawal of all thermal units in 2023, the complete independence of the system from lignite in 2028, and the use of natural gas as an intermediate fuel in the transition to a low emission gas model. The impact on the increase in Greece’s high levels of energy dependency will be examined in the light of the replacement of lignite by natural gas, the expansion of electricity imports from other countries through the interconnection network, the import of raw materials for the installation of renewable energy sources, the natural gas infrastructure and energy storage capacity. The implementation of the above objectives will also be examined in the light of the influence of international and domestic developments, such as the coronavirus pandemic, the war in Ukraine, the economic crisis.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές