Η κλιματική κρίση στον κινηματογράφο

 1. MSc thesis
 2. ΑΦΡΑΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 152
 7. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 8. κλιματική αλλαγή | Hollywood | ερημοποίηση | Εποχή των Παγετώνων | απορρίμματα | ταινία | περιβαλλοντικές καταστροφές | Τήξη πάγων
 9. 1
 10. 323
 11. Υπάρχουν κάποιες εικόνες και ένα διάγραμμα
  • Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια κρίσιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις αιτίες και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής για το ευρύ κοινό. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η κλιματική αλλαγή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, δεν εξετάζουν τις επιπτώσεις των μη ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης όπως οι κινηματογραφικές ταινίες. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της ενδεχόμενης σύνδεσης των ταινιών με θέμα την κλιματική αλλαγή με την παρούσα κατάσταση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της ανάλυσης της επιστημονικής βάσης των προβαλλόμενων σεναρίων και το εάν και κατά πόσο επηρεάζεται το κοινό βλέποντας ταινίες αυτού του είδους. Τα αποτελέσματα της παρούσης διπλωματικής εργασίας υποδεικνύουν τη βραχυχρόνια επιρροή των προαναφερθεισών ταινιών, λόγω της προβολής μη αληθοφανών γεγονότων και πληροφοριών. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζουν τη δυνατότητα χρήσης των ταινιών ως εργαλείο για την προβολή μηνυμάτων και τρόπων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα.
  • The media is a critical source of information on the causes and predicted effects of human induced climate change for the general public. As a result, researchers have begun to analyze how climate change is presented in the media. However, they have not yet thoroughly examined the effects of non-news media, such as movies. The purpose of this thesis was to investigate the possible connection of climate change themed films with the current climate change data, through the analysis of the scientific basis of the screened scenarios and whether and to what extent the public is affected by watching such films. The results indicate that there is a short-term influence of the aforementioned films, due to the projection of unrealistic facts and information. At the same time, the possibility of using films as a tool for projecting messages and ways to tackle climate change, as well as the need for further research on the subject is emphasized.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.