Απόψεις του Κοινού για την Οικιακή Κομποστοποίηση: Εμπειρική Έρευνα στο Δήμο Καλαμάτας

Public Views on Home Composting: Empirical Research in the Municipality of Kalamata (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. ΔΡΙΜΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 8. ΔΡΙΜΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Διαχείριση στερεών αποβλήτων και Solid waste management | οργανικά απόβλητα και organic waste | κομποστοποίηση και composting | οικιακή κομποστοποιήση και , household composting | δράσεις κομποστοποιήσης και composting actions
 10. 1
 11. 5
 12. 53
 13. υπάρχουν πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, ερωτηματολόγιο
  • H ποσότητα των αστικών οργανικών απορριμμάτων αποτελεί περίπου το 40% της συνολικής ετήσιας παραγωγής των αστικών απορριμμάτων στην Ευρώπη. Με την μέθοδο της κομποστοποίησης, γίνεται εφικτή η διαχείριση τους και μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη. Αποτελεί τον πιο οικονομικό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων κουζίνας/ κήπου με στόχο την πρόληψη, τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στα σκουπίδια και την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στους τρόπους διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων εν γένει, καθώς γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερη μνεία για την κομποστοποίηση, την οικιακή κομποστοποίηση και τα οφέλη της, καθώς και τις δράσεις-έρευνες που πραγματοποιούνται στην χώρα μας αλλά και σε άλλα κράτη του εξωτερικού Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό της την ανάδειξη, του κατά πόσο ενημερωμένοι και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι είναι οι πολίτες του Δήμου Καλαμάτας καθώς διερευνώνται και οι απόψεις τους σχετικά με την διαδικασία της οικιακής κομποστοποιήσης. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο. Η περιγραφική στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας καθώς και η συσχέτιση των μεταβλητών/ερωτήσεων έγινε με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS STATISTICS 20. Από τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι παρότι οι κάτοικοι της Καλαμάτας είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα δεν ασχολούνται με τη συλλογή των οργανικών αποβλήτων της οικίας τους, όμως φαίνονται αρκετά πρόθυμοι να συμμετέχουν σε προγράμματα δράσης
  • The amount of municipal organic waste constitutes approximately 40% of the total annual production of municipal waste in Europe. With the method of composting, their management becomes possible and can have multiple benefits. It is the most economical way of managing kitchen/garden waste with the aim of prevention, reduction of waste that ends up in the garbage and further protection of the environment. In this work, reference is made to the ways of managing solid municipal waste in general, as well as special reference is made to the legislative framework that governs it both at the National and European level. Then special mention is made of composting, home composting and its benefits, as well as the research actions carried out in our country and in other countries abroad The aim of this work is to highlight how informed and environmentally aware the citizens of the Municipality of Kalamata are, as their views on composting are investigated. The research tool used for data collection was the questionnaire. The descriptive statistical analysis of the answers to the survey questionnaire as well as the correlation of the variables/questions were done with the help of the statistical program IBM SPSS STATISTICS 20. From the results of the research, we are led to the conclusion that although the residents of Kalamata are aware of environmental issues, they do not deal with the collection of organic waste from their homes, but they seem quite willing to participate in action programs
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.